Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
*******

Số: 154/2004/QĐ-CTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 34/CP-PC ngày 06 tháng 01 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với 33 ông (bà) hiện đang cư trú tại Việt Nam có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông(bà) có tên trong Danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN) ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Theo Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch nước)

1. Triệu Thành Mãn, sinh ngày 25/7/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quốc tịch : Trung Quốc (Đài Loan).

Có tên gọi Việt Nam là: Triệu Thành Mãn.

Hiện trú tại : số 41, đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hà Lập Minh, sinh ngày 16/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan).

Có tên gọi Việt Nam là: Hà Lập Minh.

Hiện trú tại: số 74 Dương Tử Giang, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh./.

DANH SÁCH

CÔNG DÂN CAMPUCHIA ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Theo Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch nước)

3. Ving Sa May, sinh năm 1959 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thanh Mai.

Hiện trú tại : số 68/9, ấp 4, đường liên tỉnh 15, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trần Phương Dung, sinh ngày 07/4/1967 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi là Việt Nam là:Trần Phương Dung.

Hiện trú tại: 269F/403 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Trần Hoài Cường, sinh ngày 15/3/1975 tại Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hoài Cường.

Hiện trú tại 269F/403 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Trần Sục Dùng, sinh ngày 11/11/1970 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Sục Dùng

Hiện trú tại: 269F/403 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1959 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Hồng.

Hiện trú tại: 68/73B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1961 tại Campuchia, Quốc Tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Thân.

Hiện trú tại: 68/73B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Văn Tồn, sinh năm 1949 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Văn Tồn.

Hiện trú tại: 68/73B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Trịnh Mùi, sinh ngày 19/12/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Mùi.

Hiện trú tại:  56/1 ấp Tam Đông, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Trịnh Bửu, sinh năm 1968 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Bửu.

Hiện trú tại 56/1 ấp Tam Đông, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hà Huệ Phương, sinh ngày 15/8/1965 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Hà Huệ Phương.

Hiện trú tại : 26H khu B, khu phố I, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

13. Lục Sóc Tiên, sinh ngày 17/7/1973 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lục Sóc Tiên.

Hiện trú tại: 38/7 Hương Lộ 70, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

14. Lục Siếu Phến, sinh ngày 10/7/1967 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lục Siếu Phến.

Hiện trú tại: 38/7 Hương Lộ 70, thị trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

15. Lục Siếu Ang, sinh ngày 29/02/1970 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lục Siếu An.

Hiện trú tại: 38/7 Hương Lộ 70, thị trấn Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

16. Ưng Kim Léng, sinh ngày 30/11/1966 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Ưng Kiêm Lén

Hiện trú tại: 202/6 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

17. Ngô Tèo, sinh ngày 15/01/1952 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Tèo.

Hiện trú tại: 52/24 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

18. Trần Ngọc Hoa, sinh năm 1955 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Hoa.

Hiện trú tại: 402/6/1 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

19. Mu Varina, sinh ngày 15/4/1962 tại Campuchia, Quốc tịch: Camphuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Hoa.

Hiện trú tại: 395/1A Hàn Hải Nguyên, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

20. Mu Navarin, sinh năm 1966 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Văn Út.

Hiện trú tại: 359/1A Bis Hàn Hải Nguyên, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

21. Mu Kim Van, sinh ngày 18/9/1961 tại Campuchia, Quốc Tịch: Camphuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Thị Kim Oanh.

Hiện trú tại: 359/1A Bis Hàn Hải Nguyên, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

22. Goi Eng Chiêu, sinh ngày 04/8/1973 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Nghê Anh Chiêu.

Hiện trú tại: 39/1D Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thời Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

23. Li Kim Nary, sinh ngày 24/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc tịch: Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Vũ Bích Phương.

Hiện trú tại: số 120 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Theo quy định số 154/2004/QĐ-CTN ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch nước).

24. Thái Tử Vảo, sinh ngày 30/7/1958 tại Campuchia.

Có tên gọi Việt Nam là: Thái Tử Vảo.

Hiện trú tại: 107/18 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

25. Louise L.Elias, sinh ngày 17/2/1989 tại Hà Nội.

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Diệu Linh.

Hiện trú tại: 106 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

26. Phivi Nguyễn Abalahin, sinh ngày 30/10/1997 tại Hà Nội.

Có tên gọi Việt Nam là: Abalahin Nguyễn Phivi.

Hiện trú tại: 294 phố Huế, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

27. Ri Xuân Phùng, sinh ngày 14/11/1968 tại Vũng Tàu.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Phùng.

Hiện trú tại: 213/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

28. Ri Xuân Anh, sinh ngày 25/12/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Anh.

Hiện trú tại: 213/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

29. Ri Xuân Óc, sinh ngày 17/6/1967 tại Vũng Tàu.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Ngọc.

Hiện trú tại: 213/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

30. Ri Xuân Nam, sinh ngày 02/3/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Nam.

Hiện trú tại: 213/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

31. Ri Xuân Mạn, sinh ngày 30/6/1966 tại Vũng Tàu.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Mạn.

Hiện trú tại: 213/4 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

32. Ri Xuân Hùng, sinh ngày 07/10/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là: Ri Xuân Hùng.

Hiện trú tại: 266/7 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

33. Augustine Sutaraswan, sinh ngày 16/5/1948 tại Thái Lan

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thùy Ngọc Thái.

Hiện trú tại: 145/38/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh./.