Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÌNH HÌNH THỰC TIỄN CỦA TỈNH CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Kết luận s52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và ý kiến thẩm định, đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 831/TTr-SKHCN ngày 03/8/2021, Công văn số 1275/SKHCN-KHTC ngày 13/9/2021 và ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 499-CV/BTGTU ngày 24/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Báo Quảng Ngãi;
-VPUB:
C, PCVP, các Phòng N/c, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX().

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

QUY CHẾ

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÌNH HÌNH THỰC TIỄN CỦA TỈNH CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh (gọi tắt là Thông tin, tuyên truyền, phổ biến) là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 5 Quy chế này đến đội ngũ trí thức tỉnh thông qua Bản tin Khoa học và Đời sống, Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, thông tin trực tiếp qua báo cáo viên tại hội thảo, hội nghị và tài liệu không kinh doanh.

2. Bản tin Khoa học và Đời sống là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thloại tin tức đcung cấp thông tin thiết yếu nêu tại Điều 5 Quy chế này.

3. Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi là chuyên mục đăng trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi và là chương trình phát thanh và truyền hình thông qua sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh cung cấp thông tin thiết yếu nêu tại Điều 5 Quy chế này.

4. Báo cáo viên là những người trực tiếp cung cấp, truyền đạt các thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

5. Tài liệu không kinh doanh là ấn bản phẩm không dùng để mua, bán, nhằm cung cấp thông tin thiết yếu nêu tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1. Nhằm cung cấp cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Thông qua việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhằm xây dựng và phát triển tỉnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Thông qua việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để phản ánh, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc nêu tại Điều 4 Quy chế này và đảm bảo nội dung nêu tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 4. Nguyên tắc thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1. Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, đầy đủ, chính xác đến với đội ngũ trí thức của tỉnh, chú trọng đến đội ngũ trí thức trẻ; đồng thời đáp ứng việc chia sẻ thông tin thông qua sóng phát thanh, truyền hình và Internet cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là người Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh và ngoài nước.

Điều 5. Nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1. Tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các chuyên đề liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

2. Thông tin, tuyên truyền những sự kiện quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đi ngoại của tỉnh phù hợp với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

3. Thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, các giải pháp, mô hình khoa học và công nghệ tiên tiến được áp dụng thành công trong tỉnh, trong nước, khu vực và quốc tế cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

Chương II

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều 6. Xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống để cung cấp các thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 5 Quy chế này, tuân theo các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 5 Quy chế này; đồng thời tích hp: Cơ sở dữ liệu Nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ của tỉnh, Sàn Kết nối Tri thức tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 8. Xây dựng chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

1. Xây dựng chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đăng trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi.

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật có trách nhiệm làm việc với Báo Quảng Ngãi để tổ chức thực hiện nội dung tại Khoản 1 Điều này.

3. Nội dung chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi cung cấp thông tin thiết yếu theo Điều 5 của Quy chế này.

4. Việc xây dựng chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đăng trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi thực hiện theo các quy định của pháp luật về nội dung thông tin và không vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.

Điều 9. Xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

1. Xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật có trách nhiệm làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để tổ chức thực hiện nội dung tại khoản 1 Điều này.

3. Nội dung chương trình phát thanh, truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi cung cấp thông tin thiết yếu theo Điều 5 của Quy chế này.

4. Việc xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi thực hiện theo các quy định của pháp luật về nội dung thông tin và không vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí và truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Điều 10. Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp thông qua báo cáo viên tại hội thảo, hội nghị cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1. Báo cáo viên cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại hội thảo, hội nghị có nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 của Quy chế này và thực hiện theo kế hoạch tổ chức, triển khai.

2. Hoạt động và nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến do báo cáo viên cung cấp tại hội thảo, hội nghị không vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo hiệu quả thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu, nghĩa vụ và quyền lợi của báo cáo viên:

- Báo cáo viên phải đạt tiêu chuẩn báo cáo viên do các cơ quan có thẩm quyền công nhận phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đó, có khả năng truyền đạt, có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn có phm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có tín nhiệm trong công tác; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

- Báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo sự phân công và theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị tổ chức; truyền đạt đy đủ, chính xác, kịp thời nội dung thông tin cần cung cấp đến đúng người nghe; không được tiết lộ bí mật nhà nước và thực hiện các hành vi bị cm khác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Báo cáo viên được trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp để thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin và được hưởng thù lao, chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan quản lý báo cáo viên theo thẩm quyền để thực hiện tốt các nội dung của Điều này.

Điều 11. Xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xuất bản các tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh để cung cấp các thông tin thiết yếu theo quy định tại tại Điều 5 Quy chế này tuân theo các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, ph biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, có trách nhiệm:

a) Định kỳ tháng 6 hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các nội dung, kinh phí hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh tại Điều 5 của Quy chế này và xây dựng lực lượng báo cáo viên cho năm tiếp theo (năm sau), xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Thực hiện các báo cáo thường kỳ, theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh về khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Quy chế này.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp cung cấp nội dung tại Khoản 3, Điều 5 tại Quy chế này; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, cấp phép xuất bản Bản tin, tài liệu không kinh doanh và Trang Thông tin điện tử; chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm cung cấp nhu cầu, nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cần thiết tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 của Quy chế này và phối hợp với Liên hiệp Hội để triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến tại địa phương.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì thẩm định dự toán ngân sách hàng năm của hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí cấp từ nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ được bố trí trong dự toán hàng năm của Liên hiệp Hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định, căn cứ vào kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, Liên hiệp Hội xây dựng dự toán kinh phí cho từng nội dung cụ thể theo mức chi phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm nội dung, kinh phí để Liên hiệp Hội thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tin của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đạt chất lượng, hiệu quả.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  • Số hiệu: 1521/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/09/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người ký: Trần Phước Hiền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/09/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản