Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

Số: 152-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CAI LẬY VÀ HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê chuẩn việc chia một số xã thuộc các huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, thuộc tỉnh Tiền Giang như sau:

Huyện Cai Lậy:

1. Chia xã Thạnh Phú thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Lộc và xã Phú Cường.

Xã Thạnh Lộc và xã Phú Cường cách nhau bởi kinh Tư Đạt và kinh Tám Bì chảy từ bắc xuống nam.

2. Hợp nhất xã Hội Sơn và xã Xuân Sơn thành một xã lấy tên là xã Hội Xuân.

Huyện Cái Bè:

1. Chia xã Hậu Mỹ Nam thành hai xã lấy tên là xã Hậu Mỹ Phú và xã Hậu Mỹ Trinh.

Xã Hậu Mỹ Phú và xã Hậu Mỹ Trinh cách nhau bởi kinh ông Tải và kinh Số tám chạy từ đông – bắc xuống tây-nam.

2. Chia xã Hậu Mỹ Bắc thành hai xã lấy tên là xã Hậu Mỹ Bắc A và Hậu Mỹ Bắc B.

Xã Hậu Mỹ Bắc A và xã Hậu Bắc B cách nhau bởi kinh Nguyễn Văn Tiếp chảy từ đông sang tây.

3. Chia xã Mỹ Thiện thành hai xã lấy tên là xã Thiện Tri và xã Thiện Trung.

Xã Thiện Trí và xã Thiện Trung cách nhau bởi rạch ông Tà và rạch Năm Điện chảy từ đông sang tây.

4. Chia xã Thanh Hưng thành hai xã lấy tên là xã Tân Thạnh và xã Tân Hưng.

Xã Tân Thạnh và xã Tân Hưng cách nhau bởi tỉnh lộ 30 chạy từ đông sang tây.

5. Chia xã Mỹ Lợi thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Lợi A và xã Mỹ Lợi B.

Xã Mỹ Lợi  A và xã Mỹ Lợi B cách nhau bởi kinh ông Cha chạy từ đông sang tây.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân