Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THAN VIỆT NAM THUỘC CÔNG TY CẢNG VÀ KINH DOANH THAN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

 Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 2818/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2003, Phương án cổ phần hoá Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 15 tháng 9 năm 2003;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                                           : 63,12 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Đại lý                     : 18,44 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Đại lý                                       : 18,44 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1912/QĐ-TCKT ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 6.493.291.456 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Đại lý là 1.678.778.894 đồng.

Điều 2. Chuyển Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than thành Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam,

- Tên giao dịch quốc tế : VICOSA JOINT STOCK COMPANY,

- Tên viết tắt : VICOSA;

- Trụ sở chính : 55A Lê Thánh Tôn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Dịch vụ hàng hải gồm: đại lý tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ kiểm đếm hàng hoá, môi giới hàng hải và thuê tàu;

- Đại lý vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá đa phương thức;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, hàng hoá, thiết bị hàng hải và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá cho các chủ hàng;

- Kinh doanh thương mại, du lịch, cho thuê văn phòng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Cảng và Kinh doanh than tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cảng và Kinh doanh than có trách nhiệm điều hành công việc của Đại lý cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Cảng và Kinh doanh than và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơinhận:

 - Như Điều 6,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ LĐTB và XH,

- Ngân hàng Nhà nước VN,  

- UBND tỉnh Quảng Ninh,   

- Ctcp Đại lý tàu biển Than VN (5b),

- Công báo,  

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,

- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hào