×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO VỊ TRÍ CHUYÊN GIA VIẾT BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ XÂY DỰNG "THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC), BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-BNN-PC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt TOR cho vị trí chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nông nghiệp, nông thôn" (điều khoản tham chiếu đính kèm).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức tuyển chọn chuyên gia tư vấn theo đúng các nội dung đã nêu trong TOR.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

(Kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/10/2013 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đối với chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nông nghiệp, nông thôn"

1. MỤC TIÊU

Tuyển chọn được chuyên gia phù hợp để xây dựng được bản dự thảo "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nông nghiệp, nông thôn".

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Chuyên gia cần đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chí sau:

3.1. Về trình độ chuyên môn:

- Nắm vững chủ trương, chính sách ưu tiên của Nhà nước Việt Nam, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Bộ Nông nghiệp và PTNT về môi trường nông nghiệp, nông thôn...

- Hiểu biết về hiện trạng môi trường ngành nông nghiệp, nông thôn;

- Tiến sĩ chuyên ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và môi trường.

3.2. Về kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm công tác trên 15 năm, có uy tín trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, môi trường và nông thôn;

- Có kinh nghiệm làm công tác quản lý, tham gia xây dựng các văn bản quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển của ngành.

3.3. Về các yêu cầu khác:

- Có nguyện vọng và đủ điều kiện về thời gian và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Chấp hành các quy định về thực hiện dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Nhà nước;

- Là chuyên gia đang làm việc tại các Viện, Trường, tổ chức NGO hoặc chuyên gia tự do.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA

4.1. Xây dựng kế hoạch, đề cương thực hiện nhiệm vụ:

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bao gồm các công việc thu thập, điều tra (nếu cần thiết);

- Đề cương chi tiết chuyên đề;

4.2. Thực hiện việc thu thập, điều tra (nếu cần thiết), xử lý và tổng hợp kết quả để xây dựng các chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Báo cáo kết quả thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;

+ Chuyên đề 2: Phân tích, đánh giá sự phù hợp của các quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thủy lợi;

+ Chuyên đề 3: Phân tích, đánh giá sự phù hợp của các quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án lĩnh vực thủy sản, diêm nghiệp;

+ Chuyên đề 4: Phân tích, đánh giá sự phù hợp của các quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án lĩnh vực lâm nghiệp;

+ Chuyên đề 5: Phân tích, đánh giá sự phù hợp của các quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nông nghiệp, chăn nuôi và thú y;

+ Chuyên đề 6: Đánh giá hiện trạng công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn trong nước do Bộ NN và PTNT quản lý;

+ Chuyên đề 7: Đánh giá hiện trạng công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ODA do Bộ NN và PTNT quản lý;

+ Chuyên đề 8: Phân tích và đề xuất phương án nhằm nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nông nghiệp, nông thôn do Bộ NN và PTNT quản lý;

4.3. Tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, tai nạn và đi lại trong thời gian tư vấn; Tự thanh toán tất cả các loại thuế liên quan cá nhân theo quy định hiện hành của Pháp luật; Tự thanh toán các chi phí về phương tiện đi lại, lưu trú và chi phí cho các hoạt động khác; dự trù đầy đủ kinh phí trước khi ký kết Hợp đồng tư vấn; Tự bố trí máy tính để làm việc và bảo đảm an toàn các dữ liệu và báo cáo.

5. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Sản phẩm giao nộp gồm:

- 5.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, số lượng 05 bộ.

- 5.2. 08 (tám) chuyên đề đã nêu trong mục 4.2, số lượng 05 bộ.

Tất cả các sản phẩm trên phải được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chấp nhận (Báo cáo bằng tiếng Việt gồm bản in và đĩa CD);

6. THỜI GIAN

Thời gian thực hiện được tính từ 22/10/2013 đến 22/12/2013.

7. PHƯƠNG THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng dựa trên Dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường chi qua Văn phòng Bộ năm 2013.

8. THỦ TỤC TUYỂN CHỌN

- Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Đơn đăng ký (01 bản tiếng Việt)

+ Lý lịch khoa học cá nhân theo mẫu tại phụ lục đính kèm (01 bản tiếng Việt)

Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Phòng 101, nhà A9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước 16 giờ 30 phút, ngày 16/10/2013.

9. DỰ TOÁN KINH PHÍ:

Kinh phí chi cho chuyên gia viết 08 báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nông nghiệp, nông thôn" là: 56.000.000 đồng (Năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

 

PHỤ LỤC:

Mẫu lý lịch khoa học cá nhân của chuyên gia

1

Họ và tên chuyên gia:

Điện thoại liên hệ:

nam/nữ

di động:

 

Email:

 

2

Cơ quan công tác:

 

 

Điện thoại:

fax:

3

Số chứng minh thư:

Nơi cấp:

4

Địa chỉ liên hệ:

5

Trình độ chuyên môn:

6

Lĩnh vực đào tạo:

7

Kinh nghiệm công tác về khoa học nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, môi trường nông nghiệp và nông thôn:

8

Các hợp đồng đã và đang thực hiện có tính chất tương đương (đề tài, dự án..) trong 5 năm gần đây, nhiệm vụ cụ thể của chuyên gia trong từng hợp đồng đó (liệt kê cụ thể).

Lời cam đoan:

 

 

….., ngày    tháng    năm 2013
Họ, tên và chữ ký của chuyên gia