Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đi với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn lần thứ hai thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đi với một số sản phẩm đường mía;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp thực hiện theo pháp luật về quản lý ngoại thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày tính từ ngày được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, NG, TTTT;
- Các Thứ trưởng;
- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, ĐB, TTTN, PC;
- Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam;
- Lưu: VT, PVTM (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM)

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

- Tên khoa học: đường sacarose (sucrose).

- Tên gọi thông thường: đường cát, đường mía, đường kính, đường thô, đường trắng, đường tinh luyện, đường RE, đường RS, v.v.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM được phân loại theo mã HS sau: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế nhập khẩu ưu đãi
(Thuế MFN)

Chương 17

Đường và các loại kẹo đường

 

1701

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

 

1701.1300

- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

1701.1400

- - Các loại đường mía khác

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

 

- Loại khác:

 

1701.9100

- - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 100%

1701.99

- - Loại khác:

 

1701.9910

- - - Đường đã tinh luyện

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1701.9990

- - - Loại khác

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1702

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

 

1702.90

- Loại khác, kcả đường nghịch chuyn và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở th khô:

- - Loại khác

 

1702.9091

- - - Xi rô đường

15%

Bộ Công Thương có thsửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM là hàng hóa được nhập khẩu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

2. Kết luận điều tra cuối cùng

Kết luận điều tra cui cùng của Cơ quan điều tra xác định rằng:

- Việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bị cáo buộc sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma là hành vi ln tránh bin pháp chống bán phá giá (CBPG) và chng trợ cấp (CTC) đang áp dụng theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế CBPG và thuế CTC chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Quyết định 1578/QĐ-BCT).

- Có tn tại thiệt hại của ngành sản xuất trong nước do tác động của hàng hóa nhập khu gia tăng nhanh và mạnh từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma. Đồng thời, các chỉ skinh tế cũng cho thy hiệu quả của biện pháp CBPG, CTC đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

3. Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

3.1. Áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định ti Mục 1 của Thông báo này, trừ trường hợp được quy định tại Mục 3.2 của Thông báo này, trên cơ sở mức thuế CBPG, thuế CTC được quy định tại Quyết định 1578/QĐ-BCT, cụ thể như sau:

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Mức thuế CBPG

Mức thuế CTC

Vương quốc Cam-pu-chia

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu ca Cam-pu-chia

42,99%

4,65%

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Tt cả các công ty sn xuất, xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a

42,99%

4,65%

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tât cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Lào

42,99%

4,65%

Ma-lai-xi-a

Tt cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Ma-lai-xi-a

42,99%

4,65%

Cộng hòa liên bang Mi-an-ma

Tất cả các công ty sản xuất, xuất khu của Mi-an-ma

42,99%

4,65%

3.2. Không áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định ti Mục 1 của Thông o này được sản xuất bởi một trong các công ty sau:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

- Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited;

khi người khai hải quan nộp được các chứng từ theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này.

4. Xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Đ có cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM theo Mục 3 của Thông báo này, Cơ quan Hải quan thực hin các bước kiểm tra như sau:

Bước 1: Kiểm tra chng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thkhác không phải là Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT.

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì chuyn sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải là xuất xứ thuần tuý thì áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần tuý thì chuyn sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của nhà sn xut (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận nhà sản xuất)

Nếu người khai hải quan không nộp được giy chng nhận nhà sản xuất hoặc nộp được giy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận không trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM.

Nếu người khai hải quan nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì không áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM, cụ thể gm:

- PT. Kebun Tebu Mas;

- Mitr Lao Sugar Company Limited;

- Savannakhet Sugar Corporation;

- TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

- Than Daung OO Company Limited;

- Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited.

5. Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM theo quy định tại Mục 3 của Thông báo này được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương).

6. Trình tự thủ tục tiếp theo

Các bên liên quan có thể nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chng ln tránh biện pháp PVTM trên cơ sở quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thươngChương IV Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.