Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 151-CP NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1981 VỀ MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy định một số điểm về việc thi hành hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới các huyện Hoàng Long, Kim Thanh, Hoa Lư và các thị trấn Hà Nam, Ninh Bình thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

1. Chia huyện Hoàng Long thành 2 huyện lấy tên là huyện Hoàng Long và huyện Gia Viễn.

- Huyện Hoàng Long gồm có các xã Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hoà, Kỳ Phú, Cúc Phương, yên Quang, Văn Phương, Văn Phong, Lạng Phong, Đồng Phong, Quỳnh Lưu, Sơn Lai, Sơn Hà, Quảng Lạc, Phú Long, Phú Lộc, Văn Phú, Đức Long, Lạc Vân, Phú Sơn, Thạch Bình, Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thuỷ, Gia Lâm, Gia Tường và thị trấn Nho Quan. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Nho Quan.

- Huyện Gia Viễn gồm có các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Vân, Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Ninh. Trụ sở huyện đóng tại xã Gia Vượng.

2. Chia huyện Kim Thanh thành 1 thị xã lấy tên là thị xã Hà Nam và 2 huyện lấy tên là huyện Kim Bảng và huyện Thanh Liêm.

- Thị xã Hà Nam bao gồm toàn bộ đất đai của thị trấn Hà Nam và gồm có các phường Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo.

- Huyện Kim Bảng gồm có các xã Nguyễn Uý, Lê Hồ, Kim Bình, Thi Sơn, Đồng Hoá, Đại Cương, Phù Vân, Châu Sơn, Khả Phong ,Văn Xá, Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thanh Sơn, Hoàng Tây, Thuỵ Lối, Liên Sơn, Nhật Tựu, Ngọc Sơn, Tân Sơn, Trụ sở huyện đóng tại xã Ngọc Sơn.

- Huyện Thanh Liêm gồm có các xã Thanh Tân, Thanh Hà, Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Thanh Lưu, Thanh Bình, Thanh Hải, Thanh Nguyên, Thanh Nghị, Thanh Tuyền, Thanh Tâm, Thanh Trung, Thanh Giang, Thanh Phong, Liêm Sơn, Liêm Túc, Liêm Cần, Liêm Tiết, Liêm Thuận, Liêm Phong. Trụ sở huyện đóng tại xã Thanh Hà.

3. Tách thị trấn Ninh Bình của huyện Hoa Lư để thành lập thị xã Ninh Bình.

- Thị xã Ninh Bình bao gồm toàn bộ đất đai của thị trấn Ninh Bình và gồm có các phường Văn Giang, Lương Văn Tuỵ, Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung.

- Huyện Hoa Lư đóng trụ sở tại xã Ninh Khánh.

Điều 2.- Các đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và trưởng ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)