Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2003 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 2740/T-TC ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 2836/T-TC ngày 09 tháng 9 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Khách sạn Phương Nam thuộc Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 05 tháng 9 năm 2003;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Phương Nam thuộc Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thép Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                                           : 44,49 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn  : 40,16 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Khách sạn                                            : 15,35 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Khách sạn Phương Nam thuộc Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1824/QĐ-TCKT ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 978.609.674 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là 969.835.783 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 07 lao động trong Khách sạn là 870 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 26.100.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Khách sạn Phương Nam thuộc Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung thành Công ty cổ phần Phương Nam,

- Tên giao dịch quốc tế : PHUONG NAM JOINT STOCK COMPANY,

- Tên viết tắt : PNCO;

- Trụ sở tại : 205 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, du lịch lữ khách và các dịch vụ vui chơi, giải trí;

- Kinh doanh kim khí; nhận đại lý mua bán các loại vật tư, hàng hoá;

- Kinh doanh dịch vụ kho bãi, tiếp nhận vận chuyển, bốc xếp hàng hoá; dịch vụ xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Phương Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Phương Nam theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung có trách nhiệm điều hành công việc của Khách sạn cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp miền Trung và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơinhận:                                                                                 

- Như Điều 6,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ LĐTB và XH,

- Ngân hàng Nhà nước VN,  

- UBND TP Đà Nẵng,   

- Ctcp Phương Nam (5b),

- Công báo,   

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,

- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hào