Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2003 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH XANH NGHỆ AN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 (Công văn số 03946/CV-XLĐ3-TH ngày 11 tháng 9 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 16 tháng 9 năm 2003;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty Xây lắp điện 3 gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 20,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 29,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2268/QĐ-TCKT ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 7.501.328.288 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 6.908.965.287 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 74 lao động trong Xí nghiệp là 9.980 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 229.400.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 01 lao động nghèo là 148 cổ phần, trị giá 10.360.000 đồng.

4. Công ty Xây lắp điện 3 được sử dụng phần vốn thu về do cổ phần hoá các doanh nghiệp phụ thuộc theo Quyết định số 45/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và sử dụng một phần để chi cho trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp theo chế độ quy định.

5. Đối với lao động dôi dư của Xí nghiệp thuộc đối tượng của Nghị định 41/2002/NĐ-CP , Công ty Xây lắp điện 3 làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống thành Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An,

Tên giao dịch quốc tế : NGHE AN GREEN TOURISM JOINT STOCK COMPANY;

Tên viết tắt : GREEN TOUR;

Trụ sở tại : số 2 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ: du lịch, thể thao, vui chơi giải trí, karaoke, massage;

- Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa; kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch, vận tải hàng hoá đường bộ;

- Kinh doanh các mặt hàng: bia, rượu, thuốc lá, nước uống, hàng công nghệ phẩm, đồ dùng nội thất, các loại xe máy và dịch vụ văn phòng;

- Đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An và các địa phương khác;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng đại diện; phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con của Công ty Xây lắp điện 3.

Điều 5. Giao Công ty Xây lắp điện 3 tổ chức bán đấu giá số cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện 3 có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuý