Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÁT MIỄN PHÍ BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ (THỜI SỰ) CHO ĐẢNG VIÊN TỪ 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ ĐẢNG ỦY QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định về cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

b) Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Số lượng báo Điện Biên Phủ cấp phát miễn phí

1. Cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) 03 kỳ/tuần cho mỗi đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) 50 tờ/kỳ cho Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

4. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức, theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

2. Báo Điện Biên Phủ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất đối tượng được thụ hưởng báo, lập dự toán ngân sách và cấp phát miễn phí báo cho các đối tượng tại Quyết định này.

3. Sở Tài chính căn cứ vào số lượng đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn