Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4000/2004/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 298/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2007 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 91/2006 ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 4000/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm thẩm định giá và dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của quy định chức năng, nhiệm vụ, của Trung tâm thẩm định giá và dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi Quyết định số 4000/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU “ báo cáo”;
- CT,PCT. UBT;
- Ban TCTU;
- Báo VL (đăng báo) ;
- Phòng thẩm định VB - Sở TP;
- BLĐ. VP.UBT;
- Các Phòng NC, TT.Công báo;
- Như điều 3;
- Lưu: 2.05.07.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân