Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1495/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1179/TTr-STTTT ngày 02 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

(Có Danh mục và Quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

a) Thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 4, 5, 6 mục I, phần A và thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 6 mục IV, phần A Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 1951/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn;

b) Thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2 mục I Lĩnh vực Bưu chính kèm theo Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, các phòng CV; TTTHCB;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày    tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại VBQPPL

Theo QĐ cắt giảm thời hạn của Chủ tịch UBND tỉnh

I

Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC)

1

1.003659.000.00.00.H37

Cấp giấy phép bưu chính

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

2

1.003687.000.00.00.H37

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư linh doanh và TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

3

1.003633.000.00.00.H37

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

1.004379.000.00.00.H37

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

5

1.004470.000.00.00.H37

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/

Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

6

1.005442.000.00.00.H37

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

II

Lĩnh vực lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC)

1

1.003868.000.00.00.H37

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

2

 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC)

 

1

Cấp giấy phép bưu chính

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC)

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

A. CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Thủ tục hành chính: TTHC

- Tiếp nhận và trả kết quả: TN&TKQ

- Bưu chính - Viễn thông: BCVT

- Thông tin- Báo chí - xuất bản: TTBCXB

B. QUY TRÌNH

I. Lĩnh vực bưu chính (06 TTHC)

1. Cấp giấy phép bưu chính

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã cắt giảm từ 30 ngày theo quy định).

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng BCVT

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BCVT

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

 

 

 

B3.1. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định. Dự thảo văn bản thông báo lần 1, trình Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên Phòng BCVT

04 ngày

 

B3.2. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu. Dự thảo văn bản thông báo lần 2, trình Lãnh đạo phòng.

04 ngày

 

B3.3. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

04 ngày

 

 

B3.4. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Xây dựng dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên Phòng BCVT

03 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng BCVT

01 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức TN&TKQ

Bộ phận Văn thư Sở

01 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

01 ngày

 

2. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã cắt giảm từ 07 ngày theo quy định).

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng BCVT

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BCVT

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trả lời cho cá nhân, nêu rõ lý do trình Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên Phòng BCVT

1,5 ngày

 

B4

Xem xét hồ sơ, văn bản xử lý của chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức một cửa

Bộ phận Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

3. Nhóm 03 TTHC, gồm:

3.1. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

3.2. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn.

3.3. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã cắt giảm từ 10 ngày theo quy định).

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng BCVT

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BCVT

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trả lời cho cá nhân, nêu rõ lý do.

Chuyên viên Phòng BCVT

03 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức một cửa

Bộ phận Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

01 ngày

 

4. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc.

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng BCVT

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng BCVT

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Phòng.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trả lời cho cá nhân, nêu rõ lý do.

Chuyên viên Phòng BCVT

03 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức một cửa

Bộ phận Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

01 ngày

 

II. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (02 TTHC)

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng TTBCXB

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TTBCXB

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Trả lời cho cá nhân, nêu rõ lý do.

Chuyên viên Phòng TTBCXB

10 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng

01 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức một cửa

Bộ phận Văn thư Sở

01 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

01 ngày

 

2. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

a) Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày

b) Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

B1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Nhập và chuyển hồ sơ điện tử.

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng TTBCXB

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TTBCXB

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Trả lời cho cá nhân, nêu rõ lý do.

Chuyên viên Phòng TTBCXB

06 ngày

 

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

 

B5

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý

- Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan và chuyển văn thư Sở phát hành.

- Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

B6

Đóng dấu, chuyển văn bản xử lý cho Công chức một cửa

Bộ phận Văn thư Sở

0,5 ngày

 

B7

Trả kết quả giải quyết

Công chức TN&TKQ

01 ngày