Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 4242/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1062/SKHĐT-VP ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đính chính lại mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh của 08 thủ tục hành chính đã được ban hành tại Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, cụ thể các thủ tục sau:

1. Thủ tục số 62: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp tỉnh).

2. Thủ tục số 1: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

3. Thủ tục số 2: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

4. Thủ tục số 5: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh - Thủ tục hành chính cấp huyện).

5. Thủ tục số 6: Đăng ký thành lập hợp tác xã (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

6. Thủ tục số 10: Đăng ký khi hợp tác xã chia (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

7. Thủ tục số 11: Đăng ký khi hợp tác xã tách (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

8. Thủ tục số 12: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã - Thủ tục hành chính cấp huyện).

Tại Điểm i, lệ phí của 08 thủ tục hành chính trên đã ghi: “i) Lệ phí: 50.000 đồng/lần (theo Nghị Quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai).”

Nay đính chính lại là: “ i) Lệ phí: 100.000 đồng/lần (theo Nghị Quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai).”

Các nội dung khác tại Quyết định 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên gái trị pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TTTT, Nội vụ;
- UBND các huyện, TP. Long Khánh, Biên Hòa;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm kinh doanh VNPT (1022);
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, KTN, Cổng TTĐT tỉnh.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng