Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1484/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO AN NINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ công văn số 275/TM-XNK ngày 14/7/2005 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu vật tư, phương tiện phục vụ ngành công an năm 2005 và công văn số 3820/TM-XNK ngày 21/6/2006 về việc cấp phép xuất nhập khẩu hàng phục vụ an ninh;
Căn cứ công văn số 2040/BCA(V22) ngày 12/11/2004 của Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu vốn đặc biệt năm 2004 cho các dự án trang thiết bị;
Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 1259/CV-BCA(V22) ngày 06/7/2007 về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh gồm 07 máy tính xách tay chuyên dụng FUJITSU và 01 máy scanner tốc độ cao FUJITSU, tổng trị giá 21.211 USD, của Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an, nhập khẩu ủy thác qua Công ty CP đầu tư và chuyển giao công nghệ ASP, thuộc 2 Tờ khai hàng nhập khẩu số: 3611/NK/KD/NB ngày 13/4/2007; 3894/NK/KD/NB  ngày 23/4/2007 tại Chi cục hải quan sân bay Nội Bài – Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Tổng số thuế nhập khẩu được miễn là 30.459.509 đ (Ba mươi triệu, bốn trăm năm mươi chín ngìn, năm trăm linh chín đồng), trong đó:

- Số thuế NK được miễn thuộc Tờ khai số 3611 là 26.741.086 đ

- Số thuế NK được miễn thuộc Tờ khai số 3894 là 3.718.423 đ

Điều 2: Bộ Công an có trách nhiệm quản lý việc sử dụng số hàng trên đúng mục đích quy định được miễn thuế nhập khẩu, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu đã được miễn và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục hải quan sân bay Nội Bài kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơn vị, xác định tất cả các nội dung, tài liệu liên quan đều phù hợp, đầy đủ và chính xác thì tiến hành làm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp, ghi rõ trong tờ khai gốc lưu tại đơn vị và tờ khai gốc của người khai hải quan “hàng được miễn thuế theo Quyết định số ... ngày... tháng... năm ... của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan”.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Công an, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Công an, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty CP đầu tư và chuyển giao công nghệ ASP (Số 5 Yên Thế - Ba Đình – Hà Nội) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ I, Vụ TCĐN (BTC);
- Chi cục HQSB Nội Bài – Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An