Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Công văn số 2381/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1710/TTr-SGDĐT ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. THỰC TRẠNG

1. Về quy mô, mạng lưới trường, lớp

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 121 trường mầm non công lập (trong đó có 289 điểm trường lẻ) với 1.011 nhóm lớp (trong đó 163 nhóm trẻ và 848 lớp mẫu giáo), 20.601 trẻ (trong đó có 2.855 trẻ em nhà trẻ, 17.746 trẻ em mẫu giáo); 01 trường mầm non tư thục, 49 nhóm lớp tư thục (trong đó 44 nhóm trẻ và 05 lớp mẫu giáo) với 1.027 học sinh (trong đó 937 trẻ em nhà trẻ, 90 trẻ em mẫu giáo).

2. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

- Tổng số biên chế cán bộ quản lý, giáo viên được cấp có thẩm quyền giao năm 2020: 1.801 biên chế (trong đó 272 cán bộ quản lý, 1.529 giáo viên).

- Tổng số biên chế cán bộ quản lý, giáo viên có mặt tính đến ngày 15/7/2020: 1.723 người (242 cán bộ quản lý, 1.481 giáo viên), trong đó:

+ Số cán bộ quản lý đã đạt chuẩn đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 233 người (đạt 96,29%); đã được bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý giáo dục 238 người (đạt 98,35%); đã được bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp 210 người (đạt 86,78%).

+ Số giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 1.200 người (đạt 81,03%); đã được bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý giáo dục 68 người (đạt 4,59%); đã được bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp 959 người (đạt 64,75%).

- Về đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp: Hằng năm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được đánh giá đạt theo chuẩn nghề nghiệp trở lên.

- Theo định mức biên chế cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ (đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập), năm học 2020 - 2021 cả tỉnh còn thiếu 103 cán bộ quản lý và 43 giáo viên mầm non.

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên ngoài công lập: 179 người (trong đó 43 cán bộ quản lý, 117 giáo viên).

- Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Trường Cao đẳng Bắc Kạn 70 người (cán bộ quản lý 04 người, giảng viên 66 người), trong đó cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ đào tạo thạc sỹ 57 người (đạt 81,43%), đạt trình độ ngoại ngữ 70 người (đạt 100%), đạt trình độ tin học 70 (đạt 100%).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ở cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tính đến hết năm 2020 (thuộc giai đoạn 2018 - 2020)

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 80% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay;

+ 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Bắc Kạn:

+ 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

+ 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

- Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

- 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ.

+ 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Bắc Kạn:

+ 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, trong đó 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, 08% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sỹ;

+ 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc tự học, tự bồi dưỡng của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

c) Tham gia góp ý kiến cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu nhằm hoàn thiện các chuẩn, tiêu chuẩn nghề nghiệp nhà giáo trong hệ thống giáo dục mầm non; rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

d) Thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

2. Nâng cao năng lực Trường Cao đẳng Bắc Kạn

a) Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý ngành sư phạm giáo dục mầm non.

b) Lựa chọn và cử những giảng viên sư phạm có đủ năng lực, trình độ tham gia trao đổi khoa học, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong khu vực và thế giới.

c) Đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo.

3. Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (trong đó chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định đạo đức nhà giáo, phương pháp rèn luyện và xây dựng phong cách nhà giáo) phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế.

b) Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với thực tiễn của địa phương.

c) Đa dạng hóa hình thức học tập như: Trực tiếp, trực tuyến (e-learning) trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tăng cường thực hành trải nghiệm tại trường mầm non trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

d) Đổi mới đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với chuẩn đầu ra và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng.

e) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, khoa sư phạm, tăng cường liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng các đề tài nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giáo dục mầm non; phát triển, phổ biến, chia sẻ tri thức mới và các kinh nghiệm tiên tiến từ kết quả tổng kết, nhân rộng các điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

f) Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của đội ngũ này về khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và bồi dưỡng đồng nghiệp.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

b) Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

- Tổ chức các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên, giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non với tổ chức, cở sở giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới.

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục mầm non.

- Hợp tác xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về quản trị trường mầm non và phát triển chương trình giáo dục trường mầm non.

c) Kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về giáo dục trong khu vực và thế giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học giáo dục và giáo dục mầm non: Mời giảng viên, chuyên gia quốc tế tham gia hợp tác giảng dạy và cử giảng viên đủ điều kiện tham gia hợp tác giảng dạy tại nước ngoài.

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN: Theo phụ lục đính kèm Kế hoạch.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hằng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan và các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị; tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ khả năng ngân sách, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo mục tiêu của Kế hoạch.

6. Trường Cao đẳng Bắc Kạn và các đơn vị có liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non có liên quan

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo dục mầm non (kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án và kế hoạch hằng năm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu của Kế hoạch.

- Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, theo đúng quy định, chú trọng chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, bền vững của các sản phẩm đầu ra của Kế hoạch; thực hiện lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Đề án vào các nhiệm vụ thường xuyên, các dự án, chương trình, kế hoạch có liên quan để tiết kiệm ngân sách Nhà nước, đảm bảo chất lượng và tiến độ của Kế hoạch./.

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

 

Nhiệm vụ chung

 

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Bắc Kạn;

- Các Sở, Ngành có liên quan.

Ban hành Kế hoạch: Năm 2020

2

- Tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (sơ kết và kết thúc Kế hoạch thực hiện Đề án)

Văn bản triển khai;
Báo cáo kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đề án

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Bắc Kạn;

- Các Sở, Ngành có liên quan.

Triển khai: Năm 2020;
Sơ kết: Năm 2022;
Tổng kết: Năm 2025.

 

Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

3

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội

Các bài báo, phóng sự, văn bản tuyên truyền

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Bắc Kạn;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn;
- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

2020-2025

4

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc tự học, tự bồi dưỡng của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, tài liệu bồi dưỡng điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu phục vụ việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo Chuẩn

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

2020-2022

5

Tham gia góp ý kiến cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu nhằm hoàn thiện các chuẩn, tiêu chuẩn nghề nghiệp nhà giáo trong hệ thống giáo dục mầm non; rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

Các văn bản góp ý

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

6

Thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

 

Nâng cao năng lực Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 

 

 

 

7

Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý ngành sư phạm giáo dục mầm non

Các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý ngành sư phạm giáo dục mầm non

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2022

8

Lựa chọn và cử những giảng viên sư phạm có đủ năng lực, trình độ tham gia trao đổi khoa học, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong khu vực và thế giới

Danh sách giáo viên được chọn cử tham gia trao đổi

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2022

9

Đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo

Kế hoạch đào tạo chuẩn hóa; các khóa đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo theo mục tiêu của Đề án

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

 

Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

 

 

 

 

10

Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (trong đó chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định đạo đức nhà giáo, phương pháp rèn luyện và xây dựng phong cách nhà giáo) phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế

Các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được đổi mới cập nhật

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn chủ trì chương trình đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chương trình bồi dưỡng.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2022

11

Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với thực tiễn địa phương

Các phương pháp đổi mới được triển khai

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

12

Đa dạng hóa hình thức học tập như: trực tiếp, trực tuyến (e-learning) trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tăng cường thực hành trải nghiệm tại trường mầm non trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng

Các mô hình đào tạo, bồi dưỡng mới

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2022

13

Đổi mới đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với chuẩn đầu ra và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng

Các phương pháp đổi mới công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

14

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, khoa sư phạm, tăng cường liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng các đề tài nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giáo dục mầm non; phát triển, phổ biến, chia sẻ tri thức mới và các kinh nghiệm tiên tiến từ kết quả tổng kết, nhân rộng các điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

Các đề tài nghiên cứu được triển khai, ứng dụng

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

15

Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của đội ngũ này về khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và bồi dưỡng đồng nghiệp

- Danh sách đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán
- Các khóa bồi dưỡng đội ngũ cốt cán

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

 

Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

 

 

 

 

16

Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Các nguồn lực đầu tư được huy động, sử dụng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 - Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025

17

Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về giáo dục trong khu vực và thế giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học giáo dục và giáo dục mầm non

Các văn bản ký kết, hợp tác được ban hành và thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Bắc Kạn

 - Các Sở, Ngành có liên quan

2020-2025