Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN BỆNH VIỆN DỆT MAY KHU VỰC PHÚ THỌ TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3808/VPCP-VX ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Dệt May thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam về tỉnh Phú Thọ quản lý;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt May Việt Nam và ý kiến thỏa thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận Bệnh viện Dệt May khu vực Phú Thọ tại Thông báo số 61/TB-CT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Bệnh viện Dệt May khu vực Phú Thọ thuộc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam về tỉnh Phú Thọ quản lý.

Điều 2. Tổng công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, tổ chức bộ máy và các vấn đề liên quan khác của Bệnh viện Dệt May khu vực Phú Thọ cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, Giám đốc Công ty Dệt Vĩnh Phú, Giám đốc Bệnh viện Dệt May khu vực Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận

 - Như Điều 3,

- Văn phòng Chính phủ,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ Y tế,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư,

- Bộ Lao động TB&XH,

- UBND tỉnh Phú Thọ,

- Sở Y tế tỉnh Phú Thọ,

- Công đoàn Công nghiệp VN,

- Công báo,

- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Xuân Khu