Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 263/TTr-SNV ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên lớp - Nội dung học

Đối tượng

Số lớp

Số học viên

Thời gian (ngày)

Kinh phí (Nghìn đồng)

Thời điểm mở lớp

Cơ quan thực hiện

I

BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

6

325

 

1.222.740

 

 

1

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

1

35

15,5

297.500

Tháng 4

Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng

2

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

1

30

16,5

240.000

Tháng 6

Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng

3

Bồi dưỡng chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

2

120

32

685.240

Tháng 4,7

Phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bồi dưỡng

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và người được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

2

140

32

Kinh phí do đơn vị cử viên chức đi bồi dưỡng chi trả theo quy định

Tháng 4,7

Phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bồi dưỡng

II

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

5

360

 

1.528.168

 

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương, đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, có thời gian giữ ngạch 04 năm trở lên.

2

140

60

928.168

Tháng 4, 7

Phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bồi dưỡng

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương

2

160

90

330.000

Tháng 4, 6

Trường Chính Trị tỉnh

3

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Kế toán các cơ quan, đơn vị (Kế toán các đơn vị sự nghiệp do đơn vị chi trả kinh phí)

1

60

45

270.000

Tháng 5

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ tài chính Miền Trung

III

BỒI DƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM; KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH

4

240

12

352.195

 

 

1

Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, lãnh đạo, quản lý và vận hành Chính phủ điện tử

Công chức lãnh đạo cấp phòng trở lên thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

1

60

3

99.030

Tháng 7

Phối hợp với cơ sở đào tạo có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng

2

Bồi dưỡng giao tiếp nơi công sở

Công chức các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

1

60

3

99.030

Tháng 8

Phối hợp với cơ sở đào tạo có đủ năng lực tổ chức bồi dưỡng

3

Bồi dưỡng Tập sự (lập hồ sơ công việc, kỹ năng soạn thảo văn bản, giao tiếp hành chính)

Công chức các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện (được tuyển dụng công chức năm 2020)

2

120

06

154.135

Tháng 8

Phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam

IV

CHI NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 

 

 

46.897

 

 

 

TỔNG CỘNG

15

925

 

3.150.000

 

 

- Tổng kinh phí: 3.150.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng)

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021./.