Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1479/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THANH TRA, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 292/TTCP-VP ngày 27/02/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 689/TTr-TT ngày 17 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai (danh mục và nội dung đính kèm).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó có 03 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực giải quyết tố cáo như sau:

1. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

2. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh cập nhập nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, in ấn, photo đóng thành quyển các thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Trung tâm kinh doanh VNPT (TĐ 1022);
- Lưu: VT, THNC, Ban TCD, HCC, CTTĐT.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THANH TRA, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực tiếp công dân

1

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

3

II

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

6

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

9

III

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

4

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

12

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

5

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

17

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I

Lĩnh vực tiếp công dân

1

Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

22

II

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

25

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

28

III

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

4

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

31

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

5

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

36

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I

Lĩnh vực tiếp công dân

1

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

41

II

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

44

III

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

46

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

4

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

51

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

56

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

58

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

62

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

64

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

66

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN