Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14777/QĐ-BCT

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 03 năm 2014 về Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Theo Quyết định số 14307 /QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Công Thương (Phụ lục kèm theo Quyết định).

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Công Thương gồm 05 người gồm:

- Trưởng đoàn – Lãnh đạo Vụ Pháp chế;

- Thành viên: Đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Xây dựng pháp luật về thương mại, Phòng Xây dựng pháp luật về công nghiệp, Phòng Tổng hợp, Phòng Công tác theo dõi thi hành pháp luật – Vụ Pháp chế.

Điều 3. Đối tượng và nội dung kiểm tra

1) Đối tượng

Các Sở Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Nội dung kiểm tra

a) Các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về Kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

c) Công tác thống kê, công bố quy định, thủ tục hành chính;

d) Công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính;

đ) Công tác giải quyết thủ tục hành chính;

e) Công tác rà soát, lập phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

f) Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

g) Trao đổi, lấy ý kiến về việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng và thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

h) Tổng hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc của địa phương về thủ tục hành chính.

Điều 4. Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Điều 5. Kinh phí cho hoạt động kiểm tra trích từ nguồn kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính giao Vụ Pháp chế năm 2016.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các Sở Công Thương được kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 14777/QĐ-BCT năm 2015 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Công Thương

  • Số hiệu: 14777/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản