Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1477/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN XI MĂNG BÌNH PHƯỚC, GÓI THẦU SỐ 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
xét đề nghị của bộ tài chính (công văn số 13847/BTC-TCĐN, ngày 15 tháng 10 năm 2007) về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài dự án xi măng Bình Phước, gói thầu số 3
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay của Ngân hàng Société Général cho gói thầu số 3 dự án Xi măng Bình Phước trị giá 13.631.792,35 Euro.

Điều 2. Đồng ý áp dụng mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh theo Biểu phí được ban hành kèm theo Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg , ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (tương ứng với Hệ số trả nợ bình quân 5 năm đầu sản xuất của Dự án là 1,38 và loại hình dự án là dự án mở rộng sản xuất kinh doanh).

Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Người bảo lãnh và Thư bảo lãnh, Ý kiến pháp lý về Người vay và Hợp đồng vay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng VN;
- VPCP:  BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng