Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1474/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình   số 37/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 và Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2542/TTr-BNV ngày 04 tháng 09 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7401/BKH-TM&DV ngày 10 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).

2. Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh An Giang. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Điều 15 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bổ nhiệm, miễn nhiệm; một số Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc gồm: văn phòng, các phòng chuyên môn;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định theo thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Biên chế:

a) Biên chế của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn;

b) Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc TƯ;
- VP BCĐ TƯ  về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (05b). A  

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng