Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ nghị định số 118-CP ngày 20-5-1975 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện cơ học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

Điều 2. - Viện cơ học là cơ quan nghiên cứu khoa học có những nhiệm vụ:

1. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu những vấn đề cơ học cơ bản làm cơ sở khoa học cho một số ngành kỹ thuật quan trọng đối với sản xuất, đời sống và quốc phòng;

2. Tổng hợp những thành tựu khoa học kỹ thuật cơ học trên thế giới và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu đó vào thực tiễn Việt Nam;

3. Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật về cơ học;

4. Thực hiện hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu cơ học ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. - Viện cơ học do một viện trưởng phụ trách và một số phó viện trưởng giúp việc.

Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện cơ học trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. - Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng