Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; KINH DOANH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 191/TTr-CAT-PV01 ngày 29/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- NC (P25);
- Lưu: VT, M,.A73/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; KINH DOANH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, tổ chức có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính.

2. Công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; thống nhất hướng xử lý những sai phạm thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

3. Mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính.

3. Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

4. Thống kê, lập danh sách các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có biểu hiện hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thông báo cho cơ quan có liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý. Rà soát và buộc ngừng kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh không giấy phép. Thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; hoạt động vay và cho vay trong các giao dịch dân sự có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen” trong kinh doanh tài chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra độc lập theo chức năng, nhiệm vụ hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; theo dõi việc khắc phục, bổ sung các điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở chưa đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ quan báo, đài tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và các văn bản có liên quan.

4. Tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bố trí lực lượng nắm chặt tình hình, nhất là những địa bàn trọng điểm, cơ sở phức tạp về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính để hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 6. Sở Công Thương

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc chức năng quản lý của ngành công thương như: kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh trong việc xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ thuê; kịp thời cung cấp thông tin của các doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

2. Phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính theo đúng quy định pháp luật.

3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho cơ quan Công an. Thống kê, thông báo các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính mới được cấp phép, các cơ sở được cấp phép nhưng không hoạt động, các cơ sở giải thể cho cơ quan Công an và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

Điều 8. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

1. Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái quy định của pháp luật hoặc vay tiền của các cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

2. Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động trong các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 9. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động có sử dụng âm thanh, ánh sáng, gây tiếng ồn... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật “núp bóng” trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” hoặc lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

2. Thông tin kịp thời các vụ, việc liên quan đến các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vi phạm pháp luật và kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý; đưa tin kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng.

3. Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng đối với dịch vụ quảng cáo liên quan đến các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều điện về an ninh trật tự và các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Điều 12. Sở Y tế

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, như: kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage), dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ... thuộc chức năng quản lý. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở massage, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thuê, mượn bằng cấp hoặc hợp thức hóa các điều kiện để hành nghề hoặc làm thay đổi đặc điểm nhận dạng con người nhằm mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo thuộc phạm vi, lĩnh vực, ngành quản lý, nhất là đối với phương tiện, tờ rơi quảng cáo... của các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và dịch vụ lưu trú du lịch.

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng danh nghĩa các tổ chức tín dụng để hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an các vụ, việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Điều 15. Cục Thuế

Thường xuyên trao đổi thông tin với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và cơ sở kinh doanh tài chính. Kịp thời cung cấp cho Công an tỉnh hồ sơ, tài liệu của các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu phạm tội về thuế để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

1. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có ý thức chấp hành quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính.

2. Huy động hệ thống chính trị cấp huyện, nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật “núp bóng” trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự hoặc lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và kinh doanh tài chính có dấu hiệu “tín dụng đen”.

3. Chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Khen thưởng và xử lý kỷ luật

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chặt hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế này; kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bảo kê, dung túng hoặc sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 18. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12), các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế theo chức năng, lĩnh vực và địa bàn quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) nắm, tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Quy chế này; tổng hợp tình hình, kết quả tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đúng quy định.

3. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.