Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1460/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 9754/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1408/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2001-2002 đến năm học 2005-2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục & Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1460/QĐ-TTg, ngày 31/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Bà Đinh Thị Kim Phương, Thạc sĩ, Hiệu trưởng Trường Phổ vùng cao Việt Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

02. Ông Lê Văn Hòa, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Sinh lý-Sinh Hóa, Khoa nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

03. Ông Lê Mạnh Quốc, Chuyên viên chính, Văn phòng Khoa công nghệ Thông tin-Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

04. Bà Nguyễn Thị Hồng Nam, Tiến sĩ, Quyền trưởng khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

05. Bà Huỳnh Kim Liên, Giảng viên chính, Thạc sĩ, Phó trưởng bộ môn Hóa học, khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

06. Ông Bùi Tấn Anh, Giảng viên chính, Thạc sĩ, Phó trưởng bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

07. Bà Trần Thị Thanh Hiền, Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;