Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/2003/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN TÂY NGUYÊN THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.8 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3  tại Công văn số 3948/CV-XLĐ3-TH ngày 09 tháng 9 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 132/2003/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện Tây Nguyên thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.8 như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                       : 55,09 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp   : 44,91 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp điện Tây Nguyên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận

- Như Điều 2,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ LĐTB và XH,

- Ngân hàng Nhà nước VN

- Kho bạc Nhà nước VN,

- UBND tỉnh Đắc Lắc,

- Ctcp Xây lắp điện 3.8 (3b), 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,

- Công báo,

- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuý