Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CÁC SỞ, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH; UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định kết quả xếp hạng, đánh giá công tác cải cách hành chính tỉnh tại Công văn số 09/HĐTH-CCHC ngày 29/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2015 của 20 Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 10 UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kết quả xếp hạng và đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2015 để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2016 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính trong phạm vi địa phương và UBND cấp xã trên địa bàn.

Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì theo dõi kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Như điều 3 (SNV 3b);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC

XẾP HẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

1. Các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

STT

Các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tổng điểm

Ghi chú

1

Sở Lao động - TB&XH

80,2

 

2

Sở Giao thông Vận tải

80,17

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

79,5

 

4

Sở Nội vụ

79,21

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

78,84

 

6

Sở Xây dựng

78,43

 

7

Sở Tư pháp

76,95

 

8

Sở Y tế

76,92

 

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

76,76

 

10

Sở Thông tin và TT

76,17

 

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

76,16

 

12

Sở Tài chính

75,74

 

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

75,51

 

14

Sở Văn hóa, TT&DL

70,86

 

15

Sở Công Thương

69,14

 

16

Ban Quản lý các KCN

69,98

 

17

Văn phòng UBND tỉnh

67,3

 

18

Sở Ngoại vụ

66,16

 

19

Ban Dân tộc tỉnh

61,13

 

20

Thanh tra tỉnh

56,1

 

2. UBND các huyện, thành phố

STT

UBND các huyện, thành phố

Tổng điểm

Ghi chú

1

TP Bắc Giang

71,78

 

2

Lạng Giang

71,53

 

3

Hiệp Hòa

69,71

 

4

Tân Yên

68,55

 

5

Yên Dũng

68,28

 

6

Việt Yên

67,78

 

7

Lục Nam

67,41

 

8

Yên Thế

64,42

 

9

Sơn Động

63,85

 

10

Lục Ngạn

63,4