Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1455/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1377/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2006-2007 của tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11b

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-TTg, ngày 29/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang;

2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang;

3. Trường Trung học phổ thông Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

5. Trường Trung học phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang;