Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 323/TTr-CP ngày 17/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Huỳnh Thuận Liêm, sinh ngày 30/10/1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thuận Liêm

Hiện cư trú tại: 491/10 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1454/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Thuận Liêm do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 1454/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/08/2020
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • Ngày công báo: 04/09/2020
  • Số công báo: Từ số 849 đến số 850
  • Ngày hiệu lực: 19/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản