Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1452/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3007/TTr-BNV ngày 18 tháng 10 năm 2007
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thế Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP,
- VPCP: BTCN,
- Website CP;
- Lưu: VT, V.III (5b), Hà. 24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng