Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 746/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022, ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4452/BVHTTDL-VHCS ngày 09 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ; cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3)

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính