Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1529/TTr-STP ngày 13/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận:

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính (05 TTHC).

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (05 TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình nội bộ tại mục VII - Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Phần I - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, TCDNC;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

3

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

5

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

1. Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận Bổ trợ tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, dự thảo văn bản đồng ý hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày.

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Gửi Bộ Tư pháp và đăng tải trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thu lệ phí và Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

2. Thủ tục Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận Bổ trợ tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Gửi Bộ Tư pháp và đăng tải trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

3. Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận Bổ trợ tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Thông báo ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Gửi Bộ Tư pháp và đăng tải trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm hành chính công tỉnh

Thu phí và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

4. Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận Bổ trợ tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Gửi Bộ Tư pháp và đăng tải trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc

5. Thủ tục Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận Bổ trợ tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Gửi Bộ Tư pháp và đăng tải trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc