Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH VÀ CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH VÀ CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
(ban hành kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

I. Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

TT

Yêu cầu

Nội dung

01

Vị trí, kiến trúc

- Thuận lợi, dễ tiếp cận, môi trường cảnh quan đảm bảo vệ sinh, an toàn.

- Thiết kế kiến trúc phù hợp với môi trường kinh doanh, các khu vực dịch vụ được bố trí hợp lý.

- Công trình xây dựng chất lượng tốt, an toàn.

02

Trang thiết bị, tiện nghi

- Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có quầy bar.

- Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài phổ biến;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;

- Có phòng vệ sinh riêng cho khách đảm bảo thuận tiện và sạch sẽ;

- Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Có nơi bố trí phương tiện giao thông của khách.

03

Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc, khuyến khích người quản lý và nhân viên phục vụ có ngoại ngữ thông dụng.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc, được kiểm tra định kỳ một năm một lần (có giấy chứng nhận của y tế).

- Mặc trang phục phù hợp, có phù hiệu tên trên áo.

04

Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt các quy định về môi trường, an ninh, an toàn, phòng cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan có thẩm quyền.

II. Yêu cầu chung tiêu chuẩn cấp biển hiệu

1. Vị trí, kiến trúc

- Thuận lợi, dễ tiếp cận, môi trường cảnh quan đảm bảo vệ sinh, an toàn.

- Thiết kế kiến trúc phù hợp với môi trường kinh doanh, các khu vực dịch vụ được bố trí hợp lý.

- Công trình xây dựng chất lượng tốt, an toàn.

2. Trang thiết bị tiện nghi

- Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ ăn uống đảm bảo chất lượng.

- Các khu vực dịch vụ đảm bảo đầy đủ, hoạt động tốt.

- Hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu của từng khu vực, có hệ thống điện dự phòng.

- Hệ thống nước cung cấp nước sạch và nước cho chữa cháy, có hệ thống dự trữ nước, hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Hệ thống thông gió hoạt động tốt.

- Hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ và hoạt động tốt.

- Trang thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Công trình vệ sinh thuận lợi và sạch sẽ, có hệ thống xử lý nước thải và chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

- Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc, khuyến khích người quản lý và nhân viên phục vụ có ngoại ngữ thông dụng.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc, được kiểm tra định kỳ một năm một lần (có giấy chứng nhận của y tế).

- Mặc trang phục phù hợp, có phù hiệu tên trên áo.

4. Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt các quy định về môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan có thẩm quyền.

III. Đăng ký cấp biển hiệu

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

IV. Điều kiện cấp biển hiệu

1. Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

2. Đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Mục V;

3. Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.

V. Tiêu chuẩn cấp biển hiệu

1. Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;

2. Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

3. Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;

4. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

5. Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;

6. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;

7. Có phòng vệ sinh riêng cho khách ở vị trí thuận tiện;

8. Thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết;

9. Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

VI. Hồ sơ cấp biển hiệu

1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư hướng dẫn số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007.

2. Bản sao có giá trị pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Báo cáo của cơ sở kinh doanh ăn uống về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

VII. Thẩm định, xem xét cấp và cấp lại biển hiệu

1. Trong thời gian mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong hai năm. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại.

VIII. Thu hồi quyết định cấp biển hiệu

Trong quá trình kinh doanh, nếu cơ sở dịch vụ du lịch đã được cấp biển hiệu không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Mục IV và Mục V, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi biển hiệu.

IX. Mẫu biển hiệu

Mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại Phụ lục 10 của Thông tư hướng dẫn số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007.

X. Báo cáo của cơ sở được cấp biển hiệu

Định kỳ sáu tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

XI. Quyền lợi của các cơ sở kinh doanh ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Được hỗ trợ kinh phí tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của các cơ sở đã đề nghị cấp biển hiệu.

2. Được giới thiệu và quảng bá trên Cổng thông tin điện tử www.quangbinhtourism.vn/ của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình và các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

3. Được giới thiệu trên bản đồ du lịch Quảng Bình (bổ sung tái bản).