Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 144/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng Trung ương giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Kế hoạch số 565/KH-HĐGDQP ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7 về Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Quân khu 7 giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 553/BCH-DQTV ngày 17 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Kế hoạch số 565/KH-HĐGDQP ngày 19 tháng 7
năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7 về Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010;

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh. Tích cực nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ngành về giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và của hệ thống Giáo dục quốc phòng ở các cấp, các ngành. Đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2010 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề có đủ giáo viên chuyên trách giáo dục quốc phòng, an ninh.

II. YÊU CẦU:

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới”, Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “An ninh quốc gia”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về “Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa 8.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên và Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

- Tích cực đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng, tổ chức tốt các môn Giáo dục quốc phòng trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề nâng cao hiệu quả Giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên. Bảo đảm đến năm 2010 có 70% sinh viên được học tại các trung tâm Giáo dục quốc phòng. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành từ tỉnh, thành phố đến cơ sở thôn, bản, khu phố, cụm dân cư đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh để nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mở rộng việc giáo dục quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo, cho giới chủ doanh nghiệp tư nhân và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn giáo dục quốc phòng, an ninh cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, cho sinh viên, học sinh và thanh niên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh.

III.- NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN (NĂM)

2006

2007

2008

2009

2010

A

XÂY DỰNG VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1

Tham mưu ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Văn phòng Thành ủy

sở, ngành thành phố và quận, huyện

 

 

 

 

 

2

Tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

3

Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư, Chỉ thị, Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Nghị định 15 sửa đổi. Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

4

Triển khai các chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa giáo dục quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Trường Cán bộ, Trường Quân sự thành phố

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

5

Triển khai các tiêu chuẩn:

- Kiến thức quốc phòng, an ninh cần có đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của Bộ Quốc phòng.

- Kiến thức quốc phòng, an ninh đối với học sinh - sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

6

Triển khai Quy chế (sửa đổi) môn học giáo dục quốc phòng, an ninh trong học sinh - sinh viên; Quy chế (sửa đổi) Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên; chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh Đại học, Cao đẳng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng

Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

7

Triển khai chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo giáo viên ngắn hạn, dài hạn ghép môn giáo dục quốc phòng, an ninh (sửa đổi).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

8

Triển khai chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa giáo dục quốc phòng, an ninh áp dụng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học (sửa đổi).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Cao đẳng, Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp-dạy nghề, trung học phổ thông

Các Trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề, trung học phổ thông và Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

 

9

Triển khai Quyết định chương trình, danh mục giáo trình, đối tượng, thẩm quyền triệu tập thành phần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 và một số đối tượng khác.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Trường Quân sự, Trường Cán bộ và Hội đồng Giáo dục quốc phòng 24 quận, huyện

 

 

 

 

 

10

Triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phòng Chính trị/ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy, Sở Văn hóa và Thông tin

Các sở, ban, ngành, Trường Quân sự, Trường Cán bộ và Hội đồng Giáo dục quốc phòng 24 quận, huyện

 

 

 

 

 

B

TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1

Theo dõi việc xây dựng và nâng cấp Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia và Trường Quân sự thành phố.

Đại học Quốc gia thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại học Quốc gia thành phố

 

 

 

 

 

2

Theo dõi việc biên chế giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ

Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp-dạy nghề, trung học phổ thông và Hội đồng Giáo dục quốc phòng 24 quận, huyện

 

 

 

 

 

3

Kiện toàn, bổ sung thành viên và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố. Chỉ đạo, theo dõi việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp quận, huyện và cán bộ chuyên trách Giáo dục quốc phòng cấp thành phố và quận, huyện.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, và các quận, huyện

 

 

 

 

 

4

Theo dõi việc tham gia bồi dưỡng KTQP-AN tại Học viện quốc phòng (đối tượng 1), đối tượng 2 tại Trường Quân sự Quân khu; Tổ chức các lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 3 tại Trường Quân sự thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, Trường Quân sự thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

5

Tổ chức các lớp bồi dưỡng KTQP-AN các đối tượng chức sắc, chức việc trong tôn giáo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

Ban Tôn giáo thành phố, Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

6

Chỉ đạo và theo dõi các sở, ban, ngành và quận, huyện khảo sát nắm chắc số lượng cán bộ, đảng viên đối tượng 2, 3, 4, 5 và mở lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4 và 5.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, Trường Quân sự thành phố và Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

7

 Theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, giáo trình giáo dục quốc phòng, an ninh trong hệ thống Trường chính trị - hành chính - đoàn thể.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Nội vụ

Trường Cán bộ, Trường CB Công đoàn, Trường CB Thanh thiếu niên II, Trường Cán bộ Phụ nữ

 

 

 

 

 

8

Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo việc phối hợp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ngắn hạn, dài hạn và tập huấn giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh cho các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề, Trung học phổ thông, Trường Quân sự thành phố

 

 

 

 

 

9

Theo dõi các Trường Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề tổ chức học chương trình Giáo dục quốc phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề, Trung học phổ thông.

 

 

 

 

 

10

Chỉ đạo, theo dõi các Trường Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh, kiểm tra bắn đạn thật và hội thao quốc phòng cho sinh viên, học sinh hàng năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề, Trung học phổ thông và Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện.

 

 

 

 

 

11

Theo dõi Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia và các Cụm liên kết giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên - học sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Vụ Giáo dục quốc phòng/ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia và các Trường Đại học, Cao đẳng.

 

 

 

 

 

12

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo chí, truyền hình, phát thanh về giáo dục quốc phòng, an ninh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố và Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

13

Giáo dục quốc phòng, an ninh thông qua lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào quần chúng; qua chương trình quốc phòng toàn dân, qua báo chí địa phương; qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Sở Văn hóa và Thông tin

Ban Tổ chức lễ hội thành phố

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

14

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Liên đoàn Lao động thành phố

Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, Thành Đoàn

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

15

Tham gia đóng góp các đề tài về giáo dục quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Các sở, ban, ngành và quận, huyện

 

 

 

 

 

16

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

sở, ban, ngành, các Trường Cao đẳng, Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - Dạy nghề, Trung học phổ thông và các quận, huyện

 

 

 

 

 

17

 Sơ kết 5 năm hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố và cấp quận, huyện (2003 - 2007).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

18

Chuẩn bị kế hoạch, nội dung kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp thành phố và cấp quận, huyện của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7 (theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu 7).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

 

19

Chuẩn bị kế hoạch, nội dung kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện

 

 

 

 

 

20

Tham gia kiểm tra thực hiện chương trình, giáo trình Giáo dục quốc phòng bậc Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng, Đại học (theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng các quận, huyện và các trường được kiểm tra

 

 

 

 

 

21

Tham gia kiểm tra thực hiện chương trình, giáo trình Giáo dục quốc phòng của Trường Cán bộ thành phố (theo kế hoạch của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Trường Cán bộ thành phố

 

 

 

 

 

22

Tham dự Hội nghị công tác Giáo dục quốc phòng của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

23

Tham gia tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên bồi dưỡng KTQP-AN theo giáo trình mới. Tham gia tập huấn giáo viên Giáo dục quốc phòng của ngành Giáo dục và đào tạo.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, Trường Quân sự thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

24

Tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng trong sinh viên-học sinh (theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng trong sinh viên - học sinh hàng năm (theo kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố).

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố

Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông