Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Công văn số 1830/TTg-KTN ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Công văn số 793/TTg-KTN ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 1530/TTg-KTN ngày 30/8/2016 về việc đổi tên Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 18/TTr-KCN ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2. Địa điểm Khu công nghiệp: Tại các xã: Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

3. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101142561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ hai ngày 16/02/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: Km25, Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Quy mô diện tích: 207,45 ha.

Điều 2. Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được thành lập và hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Hiệp Hòa, UBND các xã: Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Nam.CN(2).
Bản điện tử;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, TPCNN,
+ Chuyên viên: NC, ĐT, XD, GT, TN, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái