Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1435/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ NGHIỆP TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg , ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam về tổ chức hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ;
Xét đề nghị của Ban Tổ chức và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng LĐ LĐVN,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn LĐVN, gồm các đồng chí có tên sau đây:

 1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch TLĐ - Trưởng ban.

 2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVĐCT - Trưởng ban Tổ chức - Phó ban.

 3. Đ/c Đỗ Minh Nghĩa, UVBCH- Trưởng Ban Bảo hộ lao động TLĐ - Uỷ viên.

 4. Đ/c Lê Thanh Khương, UVBCH - Trưởng Ban Pháp luật TLĐ - Uỷ viên.

 5. Đ/c Phạm Gia Ngọ, Phó Ban Tài chính - Uỷ viên.

 6. Đ/c Đỗ Thị Yên, Phó Ban Nữ TLĐ - Uỷ viên.

 7. Đ/c Đặng Quang Điều, Phó Ban CS KT-XH TLĐ - Uỷ viên.

 8. Đ/c Trương Thanh Cần, Phó Ban Tuyên giáo TLĐ - Uỷ viên.

 9. Đ/c Lê Quốc Thụy, Phó Văn phòng TLĐ - Uỷ viên.

 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TLĐ có bộ phận thư ký giúp việc gồm:

 1. Đ/c Nguyễn Văn Đức, CVC - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng TLĐ.

 2. Đ/c Nguyễn Thị Hương, CV Ban Nữ công TLĐ.

 3. Đ/c Nguyễn Thị Nhung, CV Ban Tổ chức TLĐ.

Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TLĐ có nhiệm vụ: Căn cứ vào chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam đã đựơc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn LĐVN trong từng giai đoạn cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này nay bãi bỏ.

Điều 4. Các Ban Tổng Liên đoàn LĐVN, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TLĐ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Kg: Ban Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ VN, để báo cáo
- Lưu VT+ToC/TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng