Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN MT SỐ NI DUNG TRONG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và HĐND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để làm căn cứ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt; xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt, gửi đến các cơ quan liên quan theo quy định; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộc thm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh.

3. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

4. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (sau đây gọi tắt là phương án) và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (sau đây gọi tắt là phương án bổ sung); Thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung thuộc thm quyền kim tra, xác nhận của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan thẩm định phương án, phương án bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh về việc giao Cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường và ủy quyền thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TN&MT (b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- L
ưu VT, TN, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn