Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 143-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ ĐỔI TÊN XÃ THUỘC HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Chia xã Long Thành thành các xã Long Thành Bắc, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hòa Thành.

Xã Long Thành Bắc gồm có các thôn Long Tân, Long Thới, Long Mỹ và Long Đại.

Xã Long Thành Trung gồm có các thôn Long Kim, Long Thới, Long Trung và Long Chí.

Xã Long Thành Nam gồm có các thôn Long Hải, Long Bình, Long Khương, Long Yên và Long Chi.

Thị trấn Hòa Thành gồm có các khóm Long Hoa, Long Thúy và Long Vân.

2. Chia xã Hiệp Ninh thành xã Hiệp Ninh và xã Hiệp Tân.

Xã Hiệp Ninh gồm có các thôn Hiệp Bình, Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa và Hiệp Thạnh.

Xã Hiệp Tân gồm có các thôn Hiệp Trường, Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Long và Hiệp Định.

3. Chia xã Ninh Thạnh thành xã Ninh Thạnh và xã Ninh Sơn.

Xã Ninh Thạnh gồm có các thôn Ninh Phước, Ninh Lợi và Ninh Hòa.

Xã Ninh Sơn gồm có các thôn Ninh Tân, Ninh Trung, Ninh Lộc và Ninh Thọ.

4. Chia xã Trường Hòa thành xã Trường Hòa, xã Trường Đông và xã Trường Tây.

Xã Trường Hòa gồm có các thôn Trường Thọ, Trường Cửu, Trường Xuân và Trường Thiện.

Xã Trường Đông gồm có các thôn Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức và Trường Ân.

Xã Trường Tây gồm có các thôn Trường Phước, Trường Lộc, Trường Huệ và Trường An.

5. Xã Suối Vàng Cạn đổi tên thành xã Tân Bình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG VÀ PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân