Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 143/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HUẾ THÀNH PHỐ FESTIVAL

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 3184/TT-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004, Công văn số 2335/TTr-UB ngày 30 tháng 6 năm 2006) và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3431/BKH-TĐ&GSĐT ngày 21 tháng 5 năm 2007) về Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung

Xây dựng thành phố Festival Huế mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế với đặc trưng của Việt Nam; xây dựng Huế trở thành thành phố du lịch trong mối gắn kết hài hòa với thành phố Festival. Thành phố Festival Huế là động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

b) Mục tiêu cụ thể

- Về văn hóa: xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ và hiệu quả; bảo tồn, phát triển và tôn vinh nền văn hóa dân tộc Việt Nam và xứ Huế; giới thiệu văn hóa Việt Nam với thế giới, thực hiện hợp tác và giao lưu văn hóa với các dân tộc trên thế giới; thúc đẩy việc phục dựng, tạo lập và phát triển các hoạt động lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và những nét độc đáo của xứ Huế với sự kế thừa, nâng cao chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật, kết hợp với tính hiện đại và tiên tiến, đủ năng lực giao lưu với các nền văn hóa của các nước trong khu vực và quốc tế.

- Về kinh tế: thành phố Festival Huế sẽ thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực dịch vụ, du lịch. Chuyển các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ trở thành các ngành kinh tế chủ đạo của thành phố. Hình thành và phát triển các ngành kinh tế du lịch, dịch vụ và hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ Festival và làm cho thành phố Huế phát triển bền vững.

- Về xã hội: thành phố Festival Huế có môi trường lành mạnh, an ninh trật tự trị an được bảo đảm, không có các tệ nạn xã hội. Hình thành được nếp sống văn hóa phong phú, văn minh, lịch sự, đoàn kết tại cộng đồng dân cư trong thành phố, giữa các dân tộc trong nước và quốc tế.

- Về kết cấu hạ tầng đô thị và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động Festival và du lịch: có được hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, cảnh quan không gian văn hóa, các công trình phục vụ trực tiếp Festival và các hoạt động du lịch đồng bộ, hiện đại và mang tính dân tộc.

- Về phát triển nguồn nhân lực: có đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao phục vụ cho các hoạt động Festival, du lịch và dịch vụ.

- Về quản lý, tổ chức Festival: có bộ máy quản lý Festival hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về hoạt động Festival trình độ cao; có đội ngũ nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp, trình độ cao để làm nòng cốt cho các hoạt động Festival; thu hút được sự tham gia rộng rãi, tích cực và hiệu quả của các thành phần kinh tế và toàn dân trong việc xây dựng các công trình và tổ chức các hoạt động Festival.

2. Nhiệm vụ xây dựng thành phố Festival Huế:

a) Xây dựng không gian văn hóa Festival trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận với các yêu cầu sau: thể hiện và kết tinh những giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc sắc của xứ Huế; thể hiện, phản ánh những giá trị văn hóa đại diện cho các vùng, miền, các dân tộc trong nước và quốc tế; kế thừa các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống và kết hợp hài hòa các hình thức văn hóa dân gian truyền thống với văn hóa đương đại của dân tộc; có những yếu tố hội nhập và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới; bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và cảnh quan, môi trường thiên nhiên, hệ sinh thái của thành phố Huế và các vùng phụ cận.

Củng cố, hoàn thiện và phát triển các không gian văn hóa Festival bao gồm: trục văn hóa - sinh thái sông Hương; tuyến văn hóa - kiến trúc đô thị; tuyến văn hóa truyền thống - sinh thái ven biển; khu vực không gian văn hóa cung đình cố đô và văn hóa dân tộc truyền thống; khu vực không gian văn hóa và lịch sử cách mạng; khu vực không gian lễ hội văn hóa dân gian cộng đồng; khu vực không gian văn hóa sinh thái tự nhiên dành cho các hoạt động cộng đồng, thể dục, thể thao, du lịch văn hóa sinh thái và vui chơi giải trí.

b) Bảo tồn, khai  thác và phát huy những tài nguyên văn hóa phi vật thể xứ Huế và truyền thống Việt Nam để trở thành những hoạt động Festival, bao gồm: nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống cung đình có ý nghĩa giáo dục và nghệ thuật cao; sưu tầm, tổng hợp, chọn lọc, khôi phục, giữ gìn, nâng cao chất lượng và phát huy các loại hình văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc thù xứ Huế; sưu tầm, chọn lọc, khôi phục, giữ gìn, nâng cao chất lượng và phát huy các lễ hội dân gian truyền thống xứ Huế; phát triển văn hóa - nghệ thuật đương đại;

c) Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phục nguyên và khai thác các tài nguyên văn hóa vật thể làm cơ sở xây dựng các chủ đề và tổ chức hoạt động Festival vừa mang tính hiện đại, đặc trưng cho Việt Nam và thể hiện rõ bản sắc đặc thù xứ Huế;

d) Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa của thành phố Festival: tập trung xây dựng và phát triển các công trình văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở, bao gồm những phân hệ chủ yếu sau: đẩy nhanh tốc độ trùng tu, tôn tạo, phục dựng các công trình thuộc di tích lịch sử cố đô Huế và tổ chức tốt công tác bảo vệ, khai thác di tích; xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống các nhà bảo tàng; xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng các cơ sở biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; xây dựng trung tâm điện ảnh và cải tạo, nâng cấp các rạp chiếu phim; tập hợp các lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy và các nhà hoạt động văn hóa ở Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung để hình thành ở Huế một trung tâm nghiên cứu văn hóa cung đình và di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam; đào tạo và phát triển đội ngũ những người hoạt động văn hóa, lực lượng cán bộ nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật, đạo diễn, những người sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, các nghệ nhân; phát triển rộng rãi các hình thức sinh hoạt văn hóa quần chúng tại cộng đồng; thường xuyên tổ chức tốt và nâng cao giá trị nghệ thuật, nội dung và chất lượng các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn; xây dựng nếp sống văn hóa mới tại điểm dân cư, cơ quan, trường học doanh nghiệp.

đ) Cải tạo, nâng cấp và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố Festival, bao gồm: chỉnh trang kiến trúc đô thị; hệ thống giao thông; hệ thống xử lý nước thải, rác thải; hệ thống chiếu sáng đô thị; hệ thống công viên, quảng trường; vệ sinh môi trường.

e) Tổ chức không gian địa điểm và công trình Festival.

g) Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm phát triển và xây dựng Huế trở thành thành phố Festival: đào tạo chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghệ thuật cho các nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm công tác sáng tác, phê bình, đội ngũ đạo diễn, tổng đạo diễn, giám đốc nghệ thuật, giám đốc kỹ thuật, giám đốc Marketing chuyên nghiệp về Festival, các nhân viên kỹ thuật v.v…; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ cho những người lao động trong các ngành nghề dịch vụ và phục vụ; tổ chức học tập, đào tạo để bảo lưu, kế thừa và truyền bá và phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian, những hoạt động lễ hội tại cộng đồng dân cư v.v….

h) Xây dựng mạng lưới đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho các hoạt động Festival: xây dựng lực lượng và mạng lưới liên ngành để đảm trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng các phương án phối hợp tác chiến và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra trong thời gian diễn ra Festival; tổ chức mạng lưới cộng tác viên, các đội tình nguyện để tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội cho Festival; xây dựng và phát triển hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống phòng chống và cứu hộ, cứu nạn, trên sông; kết hợp với các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cơ sở trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự v.v…;

i) Thu hút và mở rộng sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội trong quá trình xây dựng thành phố Festival và các hoạt động Festival: tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng, nghề nghiệp tham gia vào việc xây dựng thành phố Festival và các hoạt động Festival;

k) Xây dựng và phát triển bộ máy tổ chức điều hành và khai thác các dịch vụ Festival.

Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý Festival song hành theo các khối như sau: khối quản lý nhà nước gồm có Ban Chỉ đạo Festival, Ban Tổ chức Festival; khối chuyên môn gồm có Trung tâm điều hành Festival, Hội đồng nghệ thuật Festival; khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội gồm có Hội (hoặc Câu lạc bộ) doanh nhân của thành phố Festival, mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia những hoạt đông Festival và phục vụ Festival.

3. Các loại hình Festival

a) Festival văn hóa - nghệ thuật tổng hợp: bao gồm nhiều hoạt động của các lĩnh vực, ngành và bộ môn văn hóa, nghệ thuật khác nhau, được tổ chức ở các cấp độ quy mô khác nhau (quốc gia, khu vực và quốc tế); tổ chức định kỳ 2 năm một lần (như hiện nay) hoặc hàng năm (nếu có điều kiện);

b) Festival chuyên đề: là Festival chỉ giới hạn một lĩnh vực, ngành, bộ môn văn hóa - nghệ thuật hoặc chỉ theo một chủ đề nhất định; có thể được tổ chức liên tục, nối tiếp nhau nhiều lần trong năm hoặc theo định kỳ hàng năm hoặc vài năm một lần.

c) Các hoạt động khác: hội thảo, hội nghị, thể dục - thể thao, du lịch, hội chợ, triển lãm và các dịch vụ khác.

4. Nội dung của Festival Huế:

a) Hội tụ, thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa xứ Huế và khu vực miền Trung, Tây Nguyên;

b) Hội tụ, thể hiện những nét đặc trưng và đại diện cho nền văn hóa đa dân tộc và con người Việt Nam;

c) Là nơi thu hút, thể hiện, giao lưu gặp gỡ của văn hóa các dân tộc, các nước trong khu vực và trên thế giới;

d) Thể hiện rõ tính nhân văn, chân - thiện - mỹ và giáo dục thẩm mỹ, đạo đức cho mọi người;

đ) Bảo tồn, lưu giữ, nâng cao chất lượng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

5. Các chương trình trọng điểm và các dự án, công trình ưu tiên nghiên cứu đầu tư:

a) Chương trình bảo tồn, trùng tu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trực tiếp phục vụ Festival;

b) Chương trình xây dựng một số công trình mới trực tiếp của Festival;

c) Chương trình chỉnh trang và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị;

d) Các dự án phát triển nguồn nhân lực;

đ) Chương trình phát triển khoa học - công nghệ và môi trường;

e) Chương trình phát triển dịch vụ;

g) Chương trình phát triển du lịch.

Điều 2. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Đề án

1. Xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh:

Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan các cấp, tăng cường kỷ luật hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đi đôi với bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho việc xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival.

2. Huy động vốn đầu tư:

- Đối với nguồn vốn ngân sách: ngoài các nguồn vốn đầu tư cho các dự án của trung ương trên địa bàn, hàng năm ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình quan trọng trong chương trình mục tiêu xây dựng thành phố Festival.

- Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp phù hợp để huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất cho việc đầu tư xây dựng thành phố Festival Huế gắn với quy hoạch mở rộng thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Có chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư vào tỉnh nói chung và vào thành phố nói riêng; khuyến khích kêu gọi các dự án FDI cho các công trình kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động Festival và tổ chức Festival và thực hiện hình thức BO, BOT đối với một số công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tài trợ cho việc xây dựng các công trình và tổ chức các hoạt động Festival; tạo nguồn và huy động vốn từ các hoạt động bản quyền truyền hình, quảng cáo, sử dụng logo Festival v.v…

- Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các lĩnh vực này.

3. Nguồn vốn đầu tư:

a) Ngân sách trung ương (bổ sung có mục tiêu);

b) Ngân sách địa phương.

- Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia;

- Vốn từ ODA;

- Vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 1: 2007 – 2010;

- Giai đoạn 2: 2011 - 2015.

5. Giải pháp về quy hoạch:

Đưa công tác quy hoạch vào nề nếp, trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế. Thực hiện đầu tư theo quy hoạch, phù hợp với khả năng cân đối về vốn và các nguồn lực khác.

6. Chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài:

Ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ đầu đàn và nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài xứ Huế ở lại địa phương công tác, những người gốc Huế ở mọi nơi về hoặc đóng góp vào việc xây dựng quê hương, xây dựng thành phố Festival; thu hút nhân tài và trí tuệ của nhân dân trên khắp các vùng của đất nước và Việt kiều đóng góp vào việc xây dựng thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Có chính sách đãi ngộ xứng đáng và hỗ trợ các nghệ sĩ, nghệ nhân thuộc các bộ môn nghệ thuật và ngành nghề truyền thống trong việc nâng cao trình độ, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, động viên, khuyến khích những người trẻ tuổi theo học các ngành nghề, các bộ môn nghệ thuật truyền thống và nâng cao trình độ nghề nghiệp.

7. Mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước và với quốc tế: thu hút mạnh hơn, thường xuyên hơn và mở rộng hơn sự tham gia của các địa phương, các dân tộc trong nước vào các hoạt động Festival và tổ chức Festival để thành phố Huế thực sự là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời, có chính sách thích hợp để tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế để làm cho nội dung, hình thức hoạt động phong phú hơn, thu hút được nhiều nguồn lực hơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xây dựng thành phố Festival Huế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với mục tiêu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival;

b) Trên cơ sở xem xét kỹ về mọi mặt, kết hợp tốt giữa xây dựng phát triển với bảo tồn, tôn tạo và khai thác các di tích đã được UNESCO công nhận, xây dựng cố đô Huế trở thành một thành phố mang đặc tính dân tộc, hiện đại, đậm đà bản sắc và truyền thống, trở thành một trung tâm văn hóa - du lịch của cả nước. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đối với các khu vực trọng tâm phát triển trên địa bàn; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của thành phố Huế, nhằm bảo đảm sự phát triển tổng thể và đồng bộ;

c) Xây dựng quy hoạch lưu vực sông Hương và có giải pháp cụ thể và toàn diện nhằm khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương;

d) Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Huế trong từng giai đoạn theo mục tiêu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án.

2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu lập các quy hoạch nói trên; nghiên cứu xây dựng ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Festival trong từng giai đoạn nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực, khuyến khích, thu hút đầu tư, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xây dựng. Đẩy nhanh việc đầu tư, thực hiện các công trình, dự án có liên quan và quan trọng đối với việc xây dựng thành phố Festival Huế. Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung vào các quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch đầu tư các công trình, dự án liên quan dự kiến sẽ được đầu tư nêu trong Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

(Công báo số 666+667 ngày 10/9/2007)