Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 142-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN GIÁ RAI, TỈNH MINH HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải như sau:

1. Chia xã Phong Thạnh thành bốn xã lấy tên là xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Bình và xã Phong Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Hòa ở phía bắc giáp huyện Thới Bình, phía đông giáp xã Thạnh Phú và xã Phong Thạnh, phía tây giáp xã Tân Phong và xã Thạnh Bình, phía nam giáp thị trấn Hộ Phòng.

Địa giới của xã Thạnh Phú ở phía bắc giáp huyện Thới Bình, phía đông giáp xã Phong Nam, phía tây giáp xã Thạnh Hòa, phía Nam giáp xã Phong Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Bình ở phía bắc giáp xã Tân Phong, phía đông giáp xã Thạnh Hòa, phía tây giáp xã Tân Hiệp, phía nam giáp xã An Hòa.

Địa giới của xã Phong Thạnh ở phía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía đông giáp xã Phong Tân, phía tây giáp xã Thạnh Hòa, phía nam giáp thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng.

2. Chia xã Phong Thạnh Đông thành năm xã lấy tên là xã Phong Nam, xã Phong Tân, xã Phong Phú, xã Phong Quý và xã Phong Thạnh Đông.

Địa giới của xã Phong Nam ở phía bắc giáp xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Phong Thạnh Đông, phía tây giáp xã Thạnh Phú, phía nam giáp xã Phong Tân.

Địa giới của xã Phong Tân ở phía bắc giáp xã Phong Nam, phía đông giáp xã Phong Thạnh Đông, phía tây giáp xã Phong Thạnh, phía nam giáp thị trấn Giá Rai.

Địa giới của xã Phong Phú ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Đông, phía đông giáp xã Phong Quý, phía tây giáp xã Phong Tân, phía nam giáp xã Long Điền Đông.

Địa giới của xã Phong Quý ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Đông, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ B (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Phong Phú, phía nam giáp xã Long Điền Đông.

Địa giới của xã Phong Thạnh Đông ở phía bắc giáp xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ B (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Phong Nam và xã Phong Tân, phía nam giáp xã Phong Phú và xã Phong Quý.

3. Chia xã Phong Thạnh Tây cùng với ấp Khúc Tréo và ấp Nhân Dân của xã An Trạch cắt sang, thành bốn xã lấy tên là xã Tân Hòa, xã Tân Hiệp, xã Tân Phong và xã Phong Thạnh Tây.

Địa giới của xã Tân Hòa ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Tây phía đông giáp xã Tân Hiệp, phía tây giáp xã Tân Thạnh, phía nam giáp xã An Trạch.

Địa giới của xã Tân Hiệp ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Tây, và xã Tân Phong, phía đông giáp xã Thạnh Bình, phía tây giáp xã Tân Hòa, phía nam giáp xã An Trạch.

Địa giới của xã Tân Phong ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Tây, phía đông giáp xã Thanh Hòa, phía tây giáp xã Phong Thạnh Tây và xã Tân Hiệp, phía nam giáp xã Thạnh Bình.

Địa giới của xã Phong Thạnh Tây ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Tân Phong, phía tây giáp xã Tân Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã Tân Hòa và xã Tân Hiệp.

4. Chia xã Long Điền thành ba xã lấy tên là xã Long Điền Tân, xã Long Điền Tiến và xã Long Điền.

Địa giới của xã Long Điền Tân ở phía bắc giáp xã Long Điền, phía đông giáp xã Long Điền Tiến, phía tây giáp xã An Hòa và xã An Trạch, phía nam giáp xã Long Điền Tây.

Địa giới của xã Long Điền Tiến ở phía bắc giáp xã Long Điền, phía đông giáp xã Long Điền Đông B và Long Điền Đông A, phía tây giáp xã Long Điền Tân và xã Long Điền Tây, phía nam giáp xã Long Hải.

Địa giới của xã Long Điền ở phía bắc giáp thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng, phía đông giáp xã Long Điền Đông, phía tây giáp xã Long Điền Tân, phía nam giáp xã Long Điền Tiến.

5. Chia xã Long Điền Đông thành bốn xã lấy tên là xã Long Điền Đông A, xã Long Điền Đông B, xã Long Điền Đông C và xã Long Điền Đông K.

Địa giới của xã Long Điền Đông A ở phía bắc giáp xã Long Điền Đông B, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Long Hải và xã Long Điền Tiến, phía nam giáp biển Đông.

Địa giới của xã Long Điền Đông B ở phía bắc giáp xã Long Điền Đông C, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Long Điền Tiến, phía nam giáp xã Long Điền Đông A.

Địa giới của xã Long Điền Đông C ở phía bắc giáp xã Long Điền Đông K, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Long Điền, phía nam giáp xã Long Điền Đông B.

Địa giới của xã Long Điền K ở phía bắc giáp xã Phong Phú và xã Phong Quý, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi), phía tây giáp xã Long Điền và thị trấn Giá Rai, phía nam giáp xã Long Điền Đông C.

6. Chia xã Long Điền Tây thành ba xã lấy tên là xã Điền Hải, xã Long Hải và xã Long Điền Tây.

Địa giới cũa xã Điền Hải ở phía bắc giáp xã Long Điền Tiến, phía đông giáp xã Long Điền Đông A, phía tây giáp xã Long Điền Tây và xã Long Hải, phía nam giáp biển Đông và một phần xã Long Hải.

Địa giới của xã Long Hải ở phía bắc giáp xã Điền Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã Long Điền Tây, phía nam giáp thị trấn Gành Hào.

Địa giới của xã Long Điền Tây ở phía bắc giáp xã Long Điền Tân, phía đông giáp xã Long Điền Tiến, xã Điền Hải và xã Long Hải, phía tây giáp kinh sáng Gành Hào, Hộ Phòng, phía nam giáp thị trấn Gành Hào.

7. Chia xã An Trạch (trừ ấp Khúc Tréo và ấp Nhân Dân cắt sang xã Phong Thạnh Tây) thành năm xã lấy tên là xã An Hòa, xã An Bình, xã An Hạnh, xã An Phúc và xã An Trạch.

Địa giới của xã An Hòa ở phía bắc giáp kinh sáng Cà Mau – Bạc Liêu, phía đông giáp kinh sáng Gành Hào, Hộ Phòng, phía Tây giáp xã An Trạch, phía nam giáp xã An Hạnh.

Địa giới của xã An Bình ở phía bắc giáp xã An Trạch, phía đông giáp xã An Hạnh và xã An Phúc, phía tây giáp xã Tịnh Đinh Thạnh (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã An Định.

Địa giới của xã An Hạnh ở phía bắc giáp xã An Hòa, phía đông giáp xã Long Điền Tây, phía tây giáp xã An Bình và xã An Trạch, phía nam giáp xã An Phúc.

Địa giới của xã An Phúc ở phía bắc giáp xã An Trạch, phía đông giáp xã Long Điền Tây, phía tây giáp xã An Bình, phía nam giáp xã An Định.

Địa giới của xã An Trạch ở phía Bắc giáp kinh sáng Cà Mau – Bạc Liêu, phía đông giáp xã An Trạch và xã An Hòa, phía tây giáp xã Định Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã An Bình.

8. Tách ấp Chòi Mòi và ấp Cái Keo của xã Định Thành, huyện Cà Mau, lập thành một xã mới lấy tên là xã An Định, thuộc huyện Giá Rai.

Địa giới của xã An Định ở phía bắc giáp xã An Bình và xã An Phúc, phía đông giáp xã An Phúc, phía tây giáp xã Định Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp sông Gành Hào, huyện Ngọc Hiển.

9. Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Giá Rai lấy tên là thị trấn Giá Rai.

Địa giới của thị trấn Giá Rai ở phía bắc giáp xã Phong Tân và một phần xã Phong Thạnh, phía đông giáp xã Phong Phú và xã Long Điền, phía tây giáp rạch Nội Nạn, thị trấn Hộ Phòng, phía nam giáp xã Long Điền.

10. Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.

Địa giới của thị trấn Hộ Phòng ở phía bắc giáp xã Phong Thạnh, phía đông giáp thị trấn Giá Rai, phía tây giáp xã Thạnh Bình, phía nam giáp xã An Hòa và xã Long Điền Tân.

11. Thành lập thị trấn Gành Hào ở phía bắc giáp xã Long Điền Tây và xã Long Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp kinh sáng Gành Hào – Hộ Phòng, phía nam giáp xã Tân Thuận (huyện Ngọc Hiển).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG VÀ PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân