Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 141-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
………………………………………….
………………………………………….
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh một số xã thuộc các huyện Giồng Trôm, Bình Đại và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre như sau:

- Huyện Giồng Trôm:

Chia xã Hiệp Hưng thành hai xã lấy tên là xã Hưng Nhượng và xã Hưng Lễ.

Địa giới của xã Hưng Nhượng ở phía bắc giáp xã Tân Thanh, phía đông giáp huyện Ba Tri, phía tây giáp xã Hưng Lễ, phía nam và đông nam giáp sông Hàm Luông và huyện Ba Tri.

Địa giới của xã Hưng Lễ ở phía bắc giáp xã Tân Hào, phía đông và đông nam giáp xã Hưng Nhượng, phía tây và tây nam giáp xã Thạnh Phú Đông và sông Hàm Luông.

- Huyện Bình Đại:

1. Chia xã Bình Đại thành ba xã lấy tên là xã Thạnh Trị, xã Đại Hòa Lộc và xã Bình Thới.

Địa giới của xã Thạnh Trị ở phía bắc giáp xã Bình Thới, phía đông giáp xã Đại Hòa Lộc, phía tây và tây bắc giáp xã Phú Long và xã Bình Thới, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Đại Hòa Lộc ở phía bắc giáp thị trấn Bình Đại, phía đông giáp xã Thạnh Phước, phía tây giáp xã Thạnh Trị, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Bình Thới ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông và đông nam giáp thị trấn Bình Đại và xã Thạnh Trị, phía tây và tây nam giáp xã Định Trung và xã Phú Long.

2. Chia thị trấn Bình Đại thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại.

Địa giới của xã Bình Thắng ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Thừa Đức, phía tây giáp thị trấn Bình Đại, phía nam giáp xã Thạnh Phước.

Địa giới của thị trấn Bình Đại ở phía bắc và phía đông giáp xã Bình Thắng, phía tây và tây nam giáp xã Bình Thới và xã Đại Hòa Lộc.

3. Chia xã Tân Phú Trung thành hai xã lấy tên là xã Phú Long và xã Định Trung.

Địa giới của xã Phú Long ở phía bắc giáp xã Định Trung, phía đông giáp xã Bình Thới và xã Thạnh Trị, phía tây giáp xã Lộc Thuận, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Định Trung ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Bình Thới, phía tây giáp xã Lộc Thuận, phía nam giáp xã Phú Long.

4. Chia xã Lộc Thuận thành hai xã lấy tên là xã Phú Vang và xã Lộc Thuận.

Địa giới của xã Phú Vang ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông và phía nam giáp xã Lộc Thuận, phía tây giáp xã Vang Quới.

Địa giới của xã Lộc Thuận ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Định Trung và xã Phú Long, phía tây giáp xã Phú Vang và xã Thới Lai, phía nam giáp sông Ba Lai.

5. Chia xã Vinh Thới thành hai xã lấy tên là xã Thới Lai và xã Vang Quới.

Địa giới của xã Thới Lai ở phía bắc giáp xã Vang Quới, phía đông giáp xã Lộc Thuận, phía tây giáp xã Châu Hưng, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Vang Quới ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Phú Vang, phía tây giáp xã Phú Thuận, phía nam giáp xã Thới Lai.

6. Chia xã Bình Yên thành hai xã lấy tên là xã Châu Hưng và xã Phú Thuận.

Địa giới của xã Châu Hưng ở phía bắc giáp xã Phú Thuận, phía đông giáp xã Thới Lai, phía tây giáp xã Định Hòa, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Phú Thuận ở phía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Vang Quới, phía tây giáp xã Định Hòa, phía nam giáp xã Châu Hưng.

7. Thành lập ở cù lao Cồn Tàu một xã mới lấy tên là xã Tam Hiệp. Địa giới của xã Tam Hiệp ở bốn phía bắc, đông, tây và nam đều giáp sông Tiền Giang.

- Huyện Thạnh Phú:

Chia xã Thạnh Phú thành ba xã lấy tên là xã Thạnh Phú, xã Mỹ Hưng và xã Bình Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Phú ở phía bắc giáp xã Mỹ Hưng, phía đông giáp xã An Thạnh, phía tây giáp xã Quới Điền, phía nam giáp xã Bình Thạnh.

Địa giới của xã Mỹ Hưng ở phía bắc giáp sông Hàm Luông, phía đông giáp xã An Thạch, phía tây giáp xã Quới Điền, phía nam giáp xã Thạnh Phú.

Địa giới của xã Bình Thạnh ở phía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía đông giáp xã An Thuận, phía tây giáp xã Quới Điền, phía nam giáp sông Cổ Chiên.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân