Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT QUẢNG NGÃI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SÔNG TRÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 780/CV-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 22 tháng 8 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 80,08 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 19,92 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1744/QĐ-TCKT ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 33.215.609.384 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 4.473.163.592 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 156 lao động trong Công ty là 15.120 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 453.600.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà,

- Tên giao dịch quốc tế : SONG TRA CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : STRACO;

- Trụ sở đặt tại : xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh phân bón NPK các loại, graphit, thuốc trừ sâu, thiếc tinh, kem giặt;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi tổ chức bán đấu giá số cổ phần bán ra ngoài Công ty và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- Ctcp Hoá chất Sông Trà (3b),
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý