Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ XÃ HỘI ĐÔ THỊ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội cho các đơn vị liên quan tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

- Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo có trách nhiệm:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành; nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người có công tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị, báo cáo Bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Hằng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/01 để tổng hợp chung.

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị rà soát đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành.

- Viện khoa học Lao động và Xã hội nghiên cứu, đánh giá về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người có công tại các đô thị.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổng hợp kết quả thực hiện chung các lĩnh vực của Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31/01 hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng - Chánh văn phòng quốc gia về Giảm nghèo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện khoa học Lao động và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTg NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ XÃ HỘI ĐÔ THỊ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

1

Rà soát đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trong Bộ

Tháng 12/2016

 

2

Nghiên cứu, đánh giá về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công tại các đô thị

Viện khoa học Lao động và Xã hội

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo và các đơn vị liên quan trong Bộ

Tháng 12/2016

 

3

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị

Cục Bảo trợ xã hội

Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

4

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đối tượng Người có công tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị

Cục Người có công

Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

5

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị

Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

6

Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo

Trước 31/01 hàng năm

 

Ghi chú: Trong trường hợp không đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ riêng, các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo Bộ giải pháp lồng ghép thực hiện các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ các đối tượng nêu trên tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị, đảm bảo an sinh xã hội.