Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT ĐĂNG GƠ (DENGUE)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue) trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên từ ngày 16 tháng 9 năm 2016

Điều 2. Giao Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP(2), KT(H), KGVX;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm