Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHÍNH THỨC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

Căn cứ Thông báo số 2364-TB/TU ngày 05/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương tổng kết triển khai thí điểm và công bố chính thức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

Xét đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm tại Công bản số 2209/UBND-VP ngày 30/12/2019 về việc ban hành Quyết định chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, gồm các phố: phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Lai (đoạn từ ph Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ), phố Lê Thạch, phố Đinh Lễ, phố Nguyễn Xí, phố Tràng Tiền (đoạn từ phố Ngô Quyền đến phố Đinh Tiên Hoàng), phố Hàng Khay, phố Lê Thái Tổ, phố Lò Sũ (từ phố Hàng Dầu đến phố Đinh Tiên Hoàng), phố Hàng Dầu (từ ph Lò Sũ đến phố Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Trần Nguyên Hãn (từ phố Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ), phố Hồ Hoàn Kiếm, phố Lương Văn Can (từ phố Hàng Hành đến phố Lê Thái Tổ), phố Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến phố Lê Thái Tổ), phố Hàng Bài (từ ph Hai Bà Trưng đến phố Tràng Tiền) từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý Nhà nước về không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (UBND quận Hoàn Kiếm giao cho Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành không gian đi bộ). UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; kịp thời đề xuất báo cáo UBND Thành phố để giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
- TT Thành ủy - HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBTP: các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VP, KGVX, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung