Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2021/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀU CÁ ĐĂNG KÝ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGOÀI TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2019/QĐ-UBND NGÀY 25/9/2019 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sa đi, bổ sung mt số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thủy sn ngày 21/11/2017;

Căn cứ Nghị định s 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết mt số điều biện pháp thi hành Luật thủy sn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bn số 681/SNN-TS ngày 02/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND như sau:

“2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cp thông tin về tàu cá đăng ký cp cng, neo đậu và thông qua hàng hóa thủy sn cho tổ chức quản lý cng cá, lực lượng Biên phòng, Kim ngư các tnh, thành phố ven Biển đ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá tỉnh Bình Định vi phạm các hành vi khai thác thủy sản bt hợp pháp”.

Điều 2. Bãi bmột số điều, khon của Quy chế qun tàu cá đăng ký tại tnh nh Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND như sau:

1. Điều 3.

2. Khoản 7 Điều 4.

3. Khoản 4, khoản 5 Điều 5.

Điều 3. Quyết định này điều chnh, bổ sung Quyết định s 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực thi hành k t ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Chi cục trưng Chi cục Thủy sản, Thủ trưng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - B NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra v
ăn bn QPPL- Bộ Tư pháp;
- T
T Tnh y, TT HĐND tnh;
- Ủy b
an MTTQVN tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT UBND
tỉnh;
- Các PCT UBND
tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K
13(35b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHTỊCH
PHÓ
CHTỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh