Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN MIỄN ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 788/TTr-SGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp các cơ quan thực hiện đăng ký phương tiện và tổ chức quản lý phương tiện miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng kiểm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện không phải đăng kiểm; tổ chức thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện miễn đăng ký trên địa bàn quản lý.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức triển khai

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc đăng ký phương tiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải; (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm