Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ HƯỚNG TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN (ĐT.639) (QUY NHƠN - TAM QUAN)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 18/TTr-SGTVT ngày 20/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển (ĐT.639, Quy Nhơn - Tam Quan), đoạn qua Khu kinh tế Nhơn Hội, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Hướng tuyến ĐT.639 theo hiện trạng

Hướng tuyến ĐT.639 điều chỉnh

1

Điểm đầu

Km0+00

Tại nút giao T26, là điểm đầu của đường chuyên dụng phía Tây khu kinh tế Nhơn Hội hiện nay.

2

Hướng tuyến

- Hướng tuyến: Từ Km0, tuyến đi theo đường ĐT.639 hiện trạng đến vị trí giao cắt giữa ĐT.639 và đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội.

Từ nút T26, tuyến đi trùng đường chuyên dụng phía Tây Khu Kinh tế Nhơn Hội, chiều dài khoảng 6,6 Km đến vị trí giao cắt với ĐT.639 hiện trạng. Tiếp theo, hướng tuyến đi trùng với ĐT.639 hiện trạng.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng