Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 24/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Nguyễn Chí Tâm, giới tính: nam, sinh ngày 18/01/2012 tại Đồng Tháp, hiện cư trú tại: Căn hộ A8-5, chung cư Sky Garden 1-R1-1, khu phố 6, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1398/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Nguyễn Chí Tâm do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 1398/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/08/2020
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản