Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 7771/BYT-TB-CT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của các tỉnh, thành phố và Công văn số 153/BQLDA-KH ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bộ Y tế về việc thành lập Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của các tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1759/SYT-TCCB ngày 08 tháng 9 năm 2016 về việc thay đổi thành viên BQL Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ tỉnh Đồng Tháp và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 218/SNV-VP ngày 13 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ tỉnh Đồng Tháp ( sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Dự án), gồm các thành viên sau:

1. Giám đốc Ban Quản lý Dự án: Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế.

2. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án: Ông Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế.

3. Các thành viên Ban Quản lý Dự án:

- Ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

- Bà Võ Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, phụ trách kỹ thuật Dự án.

- Ông Huỳnh Văn Thêm, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, phụ trách mua sắm, đấu thầu Dự án.

- Bà Đoàn Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, phụ trách Kế toán Dự án.

- Ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

- Bà Cao Kim Lộc, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51/QĐ-UBND-TL ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ tỉnh Đồng Tháp và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu