Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2001/QĐ-CT

Bình Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6//994.

- Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ngày 16/8/1991.

- Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-CT, ngày 9/7/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Căn cứ Quyết định số: 47/2001/QĐ.UB, ngày 9/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Dương.

- Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em ( tại tờ trình số 83/TT-QBT, ngày 3/7/2001) về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em và sự thỏa thuận của các cơ quan đơn vị tham gia Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Bảo trợ "Quỹ bảo trợ trẻ em" tỉnh Bình Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1- Ông Nguyễn Văn Hiệp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ

2- Bà Vũ Thị Kim Tính: Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em

3- Ông Huỳnh Phi Dũng: Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư - Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ

4- Ông Nguyễn Văn Rua: Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo - Thành viên

5- Ông Nguyễn Phú Yên: Giám đốc sở Thể dục - Thể thao - Thành viên

6- Bà Phạm Thị Vàng: Phó Giám đốc sở Tài chính - Vật giá - Thành viên

7- Ông Nguyễn Thanh Trúc: Phó Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư - Thành viên

8- Ông Nguyễn Đức Trường: Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh - Thành viên.

9- Ông Trần Văn Trước: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh - Thành viên - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em.

10- Bà Nguyễn Phương Lan: Chủ tịch Hội từ thiện tỉnh - Thành viên

11- Ông Nguyễn Văn Hùng: Tổng Giám đốc Công ty Thương mại - Đầu tư và Phát triển ( Becamex ) - Thành viên

12- Ông Huỳnh Thanh Sơn: Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng - Thành viên

13- Ông Nguyễn Văn Phước: Giám đốc Công ty TNHH Đại Lợi - Thành viên

14- Bà Nguyễn Thị Hòa: Giám đốc Xí nghiệp tư nhân Sơn mài Đồng Tâm - Thành viên

15- Ông Lê Quang Vân: Phó Tổng Giám đốc thứ I Công ty Liên doanh sân Golf - Thành viên

16- Ông Lý Ngọc Minh: Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long I - Thành viên

17- Ông Dương Văn Long: Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long II Thành viên

18- Bà Đỗ Thị Mỹ Lâm: Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết - Thành viên

19- Ông Phạm Văn Tuấn: Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương - Thành viên.

20- Bà Thái Thị Túy Liên: Trưởng phòng Ngoại vụ Văn phòng HĐND-UBND tỉnh - Thành viên.

Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia thành viên Hội đồng Bảo trợ:

21- Bà Nguyễn Thị Nhung: Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ

22- Ông Trần Văn Nam: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

23- Bà Đỗ Thị Phượng: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

24- Bà Châu Thị Kim Thu: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Điều 2: Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Quý Bảo trợ trẻ em đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 2700/QĐ-UB ngày 27/9/1997.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Hồ Minh Phương